OPŠTI USLOVI POSLOVANJA I PRAVILA KORIŠĆENJA COOPERATION MANAGER

(septembar 2022. godine)

1. PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA

Ovim uslovima regulisani su uslovi poslovanja, prava i obaveze korisnika te ostala pitanja od značaja za funkcionisanje Internet platforme https://portal.cooperationm.com (u daljem tekstu: Platforma) koja posluje u okviru privrednog društva COOPERATION MANAGER DOO NOVI SAD, sa registrovanim sedištem na adresi: Aleksandra Nevskog 36,  21000 Novi Sad, e mail: office@agrines.net, matični broj: 21724670, PIB: 112713277 (u daljem tekstu: COOPERATION MANAGER). Ovi opšti uslovi predstavljaju i odredbe ugovora između COOPERATION MANAGER i svakog pojedinačnog korisnika koji pristupi ili koristi usluge Platforme.

COOPERATION MANAGER posluje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Registracijom za pristup Platformi, jednokratnim pristupom Platformi, te pristupom putem drugih kanala elektronske komunikacije (putem telefona/mobilne aplikacije) korisnik izjavljuje da je obavešten od sadržini Opštih uslova poslovanja (u daljem tekstu: OUP), te da je saglasan sa odredbama i uslovima navedenim u daljem tekstu, a koji su obavezujući.

2. OPŠTI USLOVI

2.1.

COOPERATION MANAGER platforma je elektronsko (Internet) okruženje koje omogućava korisnicima da registracijom korisničkog naloga ostvare pristup različitim funkcionalnostima, uslugama i pravima koja Platforma pruža, odnosno da objavljuju sopstvene oglasne poruke pod propisanim uslovima (u daljem tekstu: korišćenje)

2.2.

Određenja pitanja i elementi ugovornog odnosa između COOPERATION MANAGER i korisnika komercijalne, finansijske i tehničkog – operativne prirode a koji nisu izričito uređeni ovim OUP, uređeni su posebnim pravilima i uslovima koje donosi i objavljuje COOPERATION MANAGER i o kojima će korisnici biti obavešteni na adekvatan način o okviru Platforme. Navedena pravila smatraće se sastavnim delom ovih OUP.

2.3.

Korisnik platforme može biti samo pravno lice i/ili registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Korišćenjem Platforme Korisnik potvrđuje da ima potrebnu poslovnu sposobnost za takvo korišćenje i stupanje u ugovorni odnos sa COOPERATION MANAGER u pogledu korišćenja Platforme u skladu sa važećim propisima države svog sedišta – prava po kome je osnovano. Korisnik snosi isključivu odgovornost i dužan je da obezbedi da korišćenje Platforme bude u skladu sa relevantnim propisima i odredbama ovih OUP. COOPERATION MANAGER zadržava pravo da privremeno ili trajno onemogući / zabrani pristup Platformi svakom korisniku u slučaju postojanja sumnje da Korisnik ne ispunjava navedene uslove – svojim postupanjem krši relevantne propise i OUP, odnosno ukoliko na zahtev COOPERATION MANAGER ne dostavi dokaze da postupa u skladu sa zakonima i OUP.

 

2.4.

COOPERATION MANAGER nema svojstvo, obaveze, ni odgovornosti posrednika, niti Platforma služi posredovanju između dva ili korisnika u njihovim međusobnim transakcijama i trgovini.

2.5.

Reč Korisnik se u ovom OUP koristi kao opšti termin za sve korisnike, osim na mestima gde su posebno određena pravila za različite kategorije korisnika – korisnik i klijent korisnika.

3. LIČNI PODACI I ZAŠTITA PRIVATNOSTI

3.1.

COOPERATION MANAGER od Korisnika može zahtevati da, za potrebe korišćenja platforme, dostave određene podatke o ličnosti čije prikupljanje, korišćenje, obrada i čuvanje je uređeno propisima Republike Srbije i Politici zaštite privatnosti COOPERATION MANAGER-a koja predstavlja sastavni deo ovih OUP. Korišćenjem Platforme ili bilo kog njenog dela podrazumeva da je korisnik pročitao, razumeo i da se saglasio sa uslovima Politike zaštite privatnosti.

4. USLOVI KOJI SE ODNOSE NA FIZIČKE KOMPONENTE I SISTEM UREĐAJA I KONEKCIJU

4.1.

Kako bi pristupio i koristio Platformu, korisnik mora da ispuni zahtevi koji se odnose na fizičke komponente i sistem uređaja koji koristi (u daljem tekstu: hardver i softver) i konekciju, a koji se vremenom mogu menjati. Korisnik snosi celokupnu odgovornost za plaćanje svih troškova u vezi sa Internet konekcijom i protokom podataka, kao i za svu opremu koja je neophodna kako bi se pristupilo Platformi.

4.2.

Pristupanjem ili korišćenjem Platforme, komunikacijom u okviru ili posredstvom Platforme, korisnik komunicira sa COOPERATION MANAGER sredstvima elektronske komunikacije ili putem telefona. COOPERATION MANAGER će komunicirati sa korisnikom sredstvima elektronske komunikacije (e mail, tekstualne elektronske poruke, u okviru aplikacije (push notifikacije), postavljanjem poruka u okviru platforme) ili putem telefona. Korisnik je saglasan sa navedenim načinima komunikacije i prihvata da uputstva, ugovori, izjave, obaveštenja i druge vrste komunikacije koje budu dostavljene korisniku na navedene načine elektronske komunikacije predstavljaju pravno prihvatljive i obavezujuće načine komunikacije, kao da su učinjeni pisanim putem, izuzev ukoliko je prema važećim zakonima izričito propisana drugačija obavezna forma.

4.3.

COOPERATION MANAGER ne garantuje da je Platforma i njeno korišćenje kompatabilno sa uređajima, hardverom ili softverom koji upotrebljava korisnik. Korisnik takođe razume i prihvata da svaka promena ili poboljšanje Platforme može da izmeni specifikacije sistema neophodne kako bi se ista koristila. U tom slučaju samo korisnik snosi odgovornost za nabavku neophodnih dodatnih uređaja, hardvera i/ili softvera.

4.4.

Tehnička obrada i prenos podataka putem platforme mogu biti nekodirani i obuhvataju: prenos preko različitih mreža i promene kako bi bili u skladu sa i prilagođeni tehničkim karakteristikama povezanih mreža i uređaja.

5. INTELEKTUALNA SVOJINA

5.1.

Platforma je zaštićena zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima koji uređuju zaštitu prava intelektualne svojine. Oznaka „https://portal.cooperationm.com“ i njeni delovi, skraćenice i Internet adrese predstavljaju predmete zaštite prava intelektualne svojine (kao što su žig, oznake, poslovna imena i /ili Internet adresa i drugo) COOPERATION MANAGER -a. Pored navedenog, celokupan sadržaj platforme, uključujući i računarske kodove i programe, fotografije, slike, grafike, animacije, video, muziku, zvuk i tekst (u daljem tekstu: sadržaj platforme) je vlasništvo COOPERATION MANAGER -a i/ili njegovih partnera, davalaca licence i slično i predstavlja zaštićeni sadržaj. Sadržaj platforme ne obuhvata korisnički sadržaj koji korisnik kreira, postavlja, objavljuje ili prenosi putem platforme, kao ni sadržaj poruka i druge komunikacije koju korisnik upućuje drugim korisnicima ili COOPERATION MANAGER.

5.2.

Korisnik ne stiče bilo kakva prava na https://portal.cooperationm.com platformi ili njenim delovima, oznaci „https://portal.cooperationm.com“ili sadržaju platforme.

5.3.

Korisnik se slaže i obavezuje da ni pod kakvim okolnostima neće:

 1. kopirati, reprodukovati, prevoditi, sastavljati reverzibilnim putem, razdvajati, izvoditi izvorni kod, ili rastavljati https://portal.cooperationm.com platformu ili sadržaj platforme, u celini ili delimično, niti stvarati izvedena dela na osnovu istih;
 2. modifikovati ili izazvati modifikaciju bilo koje datoteke koja je deo https://portal.cooperationm.com platforme;
 3. koristiti bilo koji program ili računarski kod koji na bilo koji način utiče na https://portal.cooperationm.com platformu ili sadržaj platforme ili programe automatizacije ili bilo koje programe koji prekidaju, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju u okviru ili iz ili prema https://portal.cooperationm.com platformi ili prikupljaju informacije o https://portal.cooperationm.com platformi čitajući delove memorije koja se koristi za skladištenje informacija o radu i korišćenju https://portal.cooperationm.com platforme i aktivnostima korisnika.

 

Bez obzira na druge posledice i prava i obaveze ugovornih strana, svaka upotreba https://portal.cooperationm.com platforme ili radnje korisnika u vezi sa korišćenjem https://portal.cooperationm.com platforme, koje su u suprotnosti sa navedenim obavezama predstavljaće neovlašćeno i nedozvoljeno korišćenje Platforme i smatraće se povredom prava intelektualne svojine COOPERATION MANAGER-a.

6. REGISTRACIJA / KORISNIČKI NALOG / PRAVILA KORIŠĆENJA

6.1.

Korisnik koji želi da koristi i ima pristup uslugama u okviru https://portal.cooperationm.com platforme, mora da registruje svoj korisnički nalog na https://portal.cooperationm.com platformi (u daljem tekstu: nalog). Nalog predstavlja jedinstveni, neprenosivi, elektronski nalog, koji dodeljuje COOPERATION MANAGER i aktivira korisnik, koji mora biti propisno registrovan na način definisan ovim OUP i drugim objavljenim opštim pravilima koje propiše COOPERATION MANAGER.

6.2.

Nalozi koji se registruju na automatski način nisu dozvoljeni. Korisnik može imati samo jedan nalog.

6.3.

Postupak registracije naloga  i se vrši elektronski, u okviru vođenog postupka prijave na https://portal.cooperationm.com platformi, dostavljanjem i unošenjem traženih podataka i u skladu sa datim uputstvima. Registracioni proces započinje aktivacijom naloga Korisnika od strane COOPERATION MANAGER. U okviru tog naloga ovlašćena lica korisnika unose tražene podatke koje moraju potvrditi, odnosno verifikovati elektronskim putem u vidu linka koji se korisniku dostavlja odmah po aktivaciji naloga u automatski generisanom e mailu ili unošenjem jedinstvenog koda dobijenog putme SMS poruke. Aktivacijom i verifikacijom naloga na opisani način postupak registracije je okončan između korisnika i COOPERATION MANAGER. Postupak registracije za korisnika počinje po zaključenju ugovora između korisnika i COOPERATION MANAGER, a u skladu Prilogom 1. ovih OUP

6.4.

Registracijom naloga ovlašćenog lica Korisnika, Korisnik potvrđuje da ispunjava zahtevane uslove, da ima zahtevanu poslovni sposobnost i da ima odgovarajuće ovlašćenje za zaključenje ovog pravno posla u skladu sa važećim propisima države svog sedišta. Korisnik i svaki klijent korisnika mora biti pravno lice ili registrovano poljoprivredno gazdinstvo osnovano/registrovano u skladu sa propisima države sedišta da bi mogao samostalno registrovati nalog. Korisnik (i svaki klijent korisnika) je u obavezi da dostavi i unese tačne i potpune podatke koji su neophodni kako bi se završio proces registracije Naloga, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene. Svi podaci koji su dati COOPERATION MANAGER-u podležu uslovima propisanim ovim OUP i Politici privatnosti. COOPERATION MANAGER će obrađivati podatke u cilju ispunjenja zakonom propisanih obaveza, odnosno u svrhe dozvoljene zakonom, a naročito radi: održavanja naloga, staranja da korisnik poseduje jedinstveni nalog, pitanja bezbednosti, uklanjanje grešaka, tehničku podršku i slično.

6.5.

Korisnik se, u svoje ime i u ime svojih klijenata, odnosno lica koje je ovlastio da pristupaju i koriste njegov nalog, obavezuje da će poštovati ove OUP. Korisnik snosi celokupnu odgovornost za sve aktivnosti koje se sprovede putem njegovog naloga i u obavezi je da omogući da su kako on tako i njegovi klijenti i ovlašćena lica upoznata sa ovim OUP, da ih razumeju i da ih se pridržavaju, što se odnosi i na sva ostala pravila, politike, obaveštenja i/ili dogovore koje objavljuje COOPERATION MANAGER.

6.6.

Korisnik snosi odgovornost za bezbednost svog naloga i lozinke. COOPERATION MANAGER ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz korisnikovog propusta (ili propusta korisnikov klijenta) da ispuni obaveze koje se odnose na bezbednost naloga i dostupnih informacija.

6.7.

Korisnik  ne sme da koristi svoj nalog u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe, niti na način koji je protivan važećim zakonima/propisima, uključujući i propise o zaštiti intelektualne svojine, zaštiti ličnih podataka i zaštiti poslovne tajne. Korisnik ne sme da koristi nalog na način koji za posledicu ima ili može imati prekid, oštećenje ili umanjenje performansi https://portal.cooperationm.com/ platforme ili njenih delova/usluga; ili na štetu drugih korisnika ili trećih lica. Nedozvoljenim načinom korišćenja naloga, dostupnih funkcionalnosti https://portal.cooperationm.com/ platforme, odnosno nedozvoljenim radnjama smatraće se naročito sledeće:

 1. prikupljanje ili traženje e-mail adresa ili drugih kontakt informacija drugih korisnika ili trećih lica radi slanja nezatraženih komercijalnih ili drugih vrsta poruka ili komunikacije;
 2. prikupljanja ili traženja podataka o ličnosti, tajnih ili zaštićenih podataka, za komercijalne ili nedozvoljene svrhe, kao i objavljivanje, prenošenje, unošenje ili čuvanje takvih podataka;
 3. slanje uvredljivih, uznemiravajućih, pretećih ili spam poruka, uključujući i postavljanje (URL) linkova ka oglasima na https://portal.cooperationm.com/ platformi ili sadržaju platforme u nezatraženim e-mail porukama ka trećim licima;
 4. lažno predstavljanje ili davanje netačnih podataka o svojim ovlašćenjima, sposobnostima, pripadnosti ili povezanosti sa određenim licem;
 5. učitavanje, postavljanje, prenošenje, deljenje, čuvanje ili na drugi način činjenje dostupnim sadržaja koji predstavlja, podstrekava ili pomaže u izvršenju krivičnog dela i narušava prava trećih lica; krši važeće zakone i druge propise; je uvredljiv, preteći, diskriminatorski, narušava ugled trećih lica, krši važeće zakone i druge propise; je obmanjujući, uznemirujući, zabranjen, onemogućava ili otežava korišćenje https://portal.cooperationm.com/ platforme ili koji može da našteti COOPERATION MANAGER ili drugim korisnicima ili ih izloži nekog vrsti odgovornosti;
 6. korišćenje Java, tabela, HTML ili drugih vrsta računarskih kodova ili komandi koje nisu dozvoljene u porukama;
 7. korišćenje, podržavanje ili promovisanje nedozvoljenih poslovnih praksi, a naročito nepoštene, obmanjujuće ili nasrtljive poslovne prakse, nelojalne konkurencije (naročito slanje poruka ili direktno ili posredno promovisanje konkurencije COOPERATION MANAGER), piramidalnih šema i slično;
 8. oglašavanje koje podstiče ili navodi na ponašanje kojim se ugrožava zdravlje, fizički i psihički razvoj dece ili maloletnika.

 

U slučaju korišćenja naloga suprotno ovom članu ili uopšte OUP COOPERATION MANAGER zadržava pravo otkazivanja naloga korisnika, što bi rezultiralo uskraćivanjem prava pristupa sadržajima i mogućnosti korišćenja platforme u svojstvu korisnika, odnosno raskidom ugovora.

6.8.

Korisnik ima pravo da otkaže svoj nalog u skladu sa pravilima za otkazivanje naloga, ovim OUP i odredbama ugovora zaključenog između Korisnika i COOPERATION MANAGER -a. Otkazivanjem naloga Korisnika automatski se otkazuju svi nalozi klijenata korisnika. O otkazivanju Korisnik je dužan da obavesti svoje klijente, te ih obavesti o posledicama otkazivanja i vremenu do kog će im podaci sa platforme biti dostupni za preuzimanje (štampanje). COOPERATION MENAGER ne snosi bilo, niti ima bilo kakvu odgovornost prema klijentima korisnika u slučaju da korisnik propusti obavezu iz ove tačke.

6.9.

U slučaju postupanja Korisnika protivno ovim OUP i njihovim sastavnim delovima, važećim propisima ili ukoliko su radnje korisnika štetne za https://portal.cooperationm.com/ platformu ili COOPERATION MANAGER ili ako ponašanje korisnika nosi pravni ili materijalni rizika za COOPERATION MANAGER ili ako korisnik ugrožava prava trećih lica ili po nalog nadležnog organa ili institucije, COOPERATION MANAGER ima pravo da privremeno suspenduje i/ili ukine nalog korisnika i odbije bilo kakvu trenutnu ili buduću mogućnost korišćenja https://portal.cooperationm.com/ platforme, odnosno preduzme druge aktivnosti u skladu sa ugovorom.

6.10.

Klijent korisnika pravo pristupa sadržaju korisnika dobija posle postupka registracije svog naloga, a nakon što korisnik pokrene postupak registracije. Postupak registracije naloga je besplatan, vrši se elektronski, u okviru vođenog postupka prijave na https://portal.cooperationm.com/ platformi, dostavljanjem i unošenjem traženih podataka i u skladu sa datim uputstvima. Registracioni proces započinje aktivacijom naloga (deo koji popunjava korisnik) nakon čega se isti mora verifikovati elektronskim putem u vidu linka koji se klijentu korisnika dostavlja odmah po aktivaciji naloga u automatski generisanom e-mailu ili unošenjem jedinstvenog koda dobijenog putem SMS poruke. Aktivacijom i verifikacijom naloga na opisani način postupak registracije za klijenta je započet, te momentom kada klijent generiše svoju lozinku za pristup nalogu postupak registracije naloga klijenta je okončan i između klijenta korisnika i COOPERATION MANAGER je uspostavljen odnos. Na odnos između klijenta korisnika i COOPERATION MANAGER, a u vezi korišćenja platforme, shodno će se primeniti odredbe ovih OUP i drugih opštih akata COOPERATION MANAGER, a što klijent korisnika prihvata registracijom naloga u skladu sa ovom tačkom.

7. POSTAVLJANJE KORISNIČKOG SADRŽAJA / PRAVILA OGLAŠAVANJA

7.1.

Korisnik koji je uspešno registrovao nalog može pod propisanim i važećim uslovima objavljivati svoj sadržaj na https://portal.cooperationm.com/ platformi. Objava sadržaja se vrši elektronski u okviru vođenog postupka na Platformi, dostavljanjem traženih podataka i sadržaja i u skladu sa datim uputstvima.

7.2.

Svi dostavljeni podaci Korisnika podležu uslovima propisanim ovim OUP i Politikom zaštite podataka o ličnosti i biće korišćeni za zakonom propisane svrhe, radi ispunjenja ugovornih obaveza ili pružanja korisničke podrške. Za više informacija o rukovanju dostavljenim podacima ličnosti i koje podatke COOPERATION MANAGER objavljuje ka drugim Korisnicima Platforme, pogledati Politiku zaštite privatnosti.

7.3.

Korisnik i klijent korisnika (u meri koja se može primeniti na sadržaj klijenta korisnika) su  ovlašćeni i odgovorni za proces postavljanja korisničkog sadržaja / oglašavanja tj. prenosa oglasne poruke, za odabir teksta, sadržaja, podataka i dokumenata koji se prenose oglasnom porukom, za određivanje i menjanje sadržaja oglasne poruke i podataka koji se prenose, kao i za odabir primaoca prenosa tj. oglasne poruke. Korisnik i klijent korisnika su u obavezi da dostave i unose tačne i potpune podatke koji su neophodni kako bi se završio proces objavljivanja oglasne poruke, kao i da ažuriraju podatke čim dođe do njihove promene.

7.4.

Oglas objavljen od strane korisnika može da bude vidljiv isključivo njegovim klijentima. Oglas objavljen od strane klijenta korisnika je isključivo vidljiv korisniku kome je oglas upućen.

7.5.

Okončanjem postupka za objavu oglasne poruke na prethodno opisani način, Korisnik je izdao nalog za oglašavanje između Korisnika i COOPERATION MANAGER je zaključen ugovor o oglašavanju kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa prenosom oglasne poruke putem https://portal.cooperationm.com platforme čija sadržina je određena ovim OUP i njihovim sastavnim delovima, što će biće potvrđeno posebnim ugovorom zaključenim sa Korisnikom. Registrovani korisnik po objavi oglasne poruke (oglasa), ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

7.6.

Izvršenjem naloga za oglašavanje datog od strane Korisnika, odnosno prenosom prava na oglašavanje i objavom oglasne poruke na https://portal.cooperationm.com/platformi, COOPERATION MANAGER je u celosti ispunio svoje ugovorne obaveze i usluga je u celosti izvršena. Oglasi i njihov sadržaj, kao i podaci Korisnika koji se obavezno objavljuju u okviru oglasa (naziv Naloga, kontakt telefon / e – mail adresa) će biti objavljeni i javno dostupni klijentima korisnika, a sa čime je korisnik upoznat i saglasan. Prihvatanjem ovih OUP, registrovani korisnik je saglasan i prihvata mogućnost kontakta na e – mail ili broj telefona od strane drugih korisnika platforme (pored klijenata korisnika) u cilju realizacije trgovine, kao i u cilju kontakta sa administracijom COOPERATION MANAGER. Dodatno, korisnik je saglasan da prihvatanjem ovih OUP, COOPERATION MANAGER ima pravo objave njegovog poslovnog imena i logoa u marketinške svrhe na zvaničnim profilima koje COOPERATION MANAGER vodi (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin) ili na pisanom materijalu.

 

7.7.

Korisnik kontroliše pristup klijenta korisnika i odgovora za njegovo korišćenje usluga (postupanje) u skladu sa ovim OUP. Korisnik je isključivo odgovoran za sve administrativne i bezbednosne aspekte u vezi sa korišćenjem  usluga platforme. COOPERATION MANAGER nije odgovoran za bilo kakav korisnički pristup ili akreditive. Ako korisnik dostavi korisničke podatke za dalju obradu, korisnik je isključivo odgovorni za tačnost i zakonito pribavljanje i obradu  tih podataka.

7.8.

U skladu sa ovim OUP, COOPERATION MANAGER će uložiti komercijalno razumne napore da korisniku pruži pomoć putem telefona ili e-maila, u periodu od 8:00 do 16:00 sati, sa izuzećem neradnih dana. Kao deo procesa registracije, korisnik identifikuje administrativno korisničko ime i lozinku za nalog na platformi COOPERATION MANAGER.

 

7.9.

COOPERATION MANAGER zadržava pravo da: odbije da objavi oglas korisnika i/ili modifikuje sadržaj oglasa Korisnika u skladu sa propisima i uslovima navedenim u ovim OUP.

7.10.

Bez obzira na druge odredbe ovih OUP, sledeća pravila, obaveze i ograničenja se primenjuju na oglase koje Korisnik objavljuje putem https://portal.cooperationm.com/ platforme:

 1. oglasne poruke moraju biti u skladu sa principima i obavezama koje propisuje Zakon o oglašavanju i drugi relevatnti propisi Republike Srbije;
 2. nije dozvoljeno oglašavanje:
 3. medicinskih ili alternativno – medicinskih postupaka i metoda, sem u slučaju pravnih lica koja poseduju sertifikat ili posebnu dozvolu za obavljanje ovakvih delatnosti ili nadrilekarstva;
 4. opojnih droga i njihove upotrebe;
 5. lekova i lekovitih preparata;
 6. dijetetskih suplemenata ili dijetetskih dodataka, sem u slučaju pravnih lica koja poseduju potvrdu o upisu ovakvih proizvoda u bazu podataka koju vodi Ministarstvo zdravlja, kao i potvrdu o upisu pravnog lica u Centralni registar u smislu člana 15. Zakona o bezbednosti hrane:
 7. oružja i municije, uključujući kopije oružja, startne pištoljem kao ni sličnih artikala i sredstva za samoodbranu (bokseri, palice, elektrošokeri, suzavac, sprejevi i slično); posebno je dozvoljeno oglašavanje lovačkog i sportskog oružja i minicije za ta oružja;
 8. duvana i duvanskih proizvoda, elektronskih cigareta i slično kao i njihove upotrebe / konzumiranja;
 9. alkoholnih pića sa sadržajem alkohola većim od 20% i njihovog konzumiranja, kao ni svakog isticanja žiga ili druge oznake alkoholnog pića;
 10. piraterije i piratskih kopija proizvoda, digitalne distribucije računarskih igara i njihova nabavka za fizička lica, distribucija drugih digitalnih dobara (Internet nalozi, profili, softverske instalacije, kriptovalute i drugo);
 11. pirotehnike:
 12. preprodaje i otkupa ulaznica za sportske, kulturne, umetničke i druge priredbe, bioskope i slično
 13. ličnih kontakata radi upoznavanja, posredovanja u upoznavanju, sklapanja braka ili veze, prostitucije;
 14. zapošljavanja, posredovanju u zapošljavanju;
 15. mogućnosti „zarade preko interneta“ i slični, tražnja novčane pomoći ili pozajmica;
 16. pornografije i bilo kakvog drugog sadržaja koji se može okarakterisati kao degutantan a koji aludira na pornografski sadržaj, prostituciju ili bilo kakve druge provokacije;
 17. igara na sreću, klasičnih i posebnih igara na sreću (igre koje se priređuju u igraonicama, kazinima, na automatima, klađenja na sportske rezultate), srećki i tiketa (listića, lozova) koji ne mogu biti predmet prodaje, ustupanja, izdavanja i svakog drugog predstavljanja na teritoriji Republike Srbije u skladu sa zakonom koji uređuje igre na sreću. Dozvoljeno je oglašavanje nagradnih igara koje nisu igre na sreću (kvizovi znanja, veština, licitacije i slično) pod uslovom da priređivač na jasan i razumljiv način u oglašavanju istakne pravila igre, vrstu i visinu nagrade, odnosno tarifu iz člana 17. Zakona o oglašavanju;
 18. provokacija / ugrožavanja bezbednosti i zdravlja; zabranjeno je da oglasna poruka, neposredno ili posredno, podstiče diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu uverenja, nacionalne, etničke, verske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredeljenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti ili drugog opredeljenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta; Zabranjeno je da se oglasnom porukom podstiče ponašanje koje ugrožava zdravlje ili bezbednost primaoca oglasne poruke, a naročito: 1) scene nasilja i destrukcije objekata i prirode, osim u cilju suzbijanja takvog ponašanja 2) prikazi koji mogu da izazovu strah i agresivnost 3) seksualno uznemiravanje 4) prikazivanje maloletnika u vezi sa seksualnošću, kao i muškaraca i žena kao i dečaka ili devojčica sa seksualnim odlikama odraslih 5) podsticanje ili odobravanja postupaka koji su zabranjeni propisima o zaštiti životne sredine, kao i iznošenja neistinitih tvrdnji (na primer isticanjem reči „ekološki siguran“, „ekološki neškodljiv“, „eko hrana“, „organski proizvod“ i sličnih reči ili simbola) da roba ili usluga imaju pozitivan ili neškodljiv uticaj na zaštitu zdravlja ili životne sredine
 19. hrane i pića za decu mlađu od 6 meseci i to samo oglašavanje mleka, druge hrane i pića za odojčad do šest meseci starosti, kao i pribora za njihovo korišćenje
 20. političkog sadržaja

 

 1. oglasne poruke ne smeju biti u formi ili predstavljati javno obraćanje, proglase, pozive, konkurse i slično. Dodatno, oglasne poruke ne smeju biti u formi potražnje u bilo kom obliku (nestale osobe, kupovina ili otkup proizvoda, potražnja radnika, potražnja robe i slično). Izuzeće od zabrane objavljivanja oglasa potražnje imaju pravna lica koja potražuju proizvode čija je svrha i namena povezane sa delatnošću pravnog lica;
 2. oglasi ne smeju sadržavati fotografije ili prikaze lica, tuđih ličnih imena i prezimena ili podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju trećih fizičkih lica, osim u slučaju: 1) postojanja izričite saglasnosti lica sa fotografije ili nosioca tog ličnog imena i prezimena ili vlasnika drugog ličnog podatka 2) za fotografije: korišćenja posebnih fotografija za koje je ponuđena na prodaju licenca za upotrebu („stock fotografije“)
 3. oglasi ne smeju sadržati upućivanje (putem link – a ili na drugi način) na druge oglasne portale, oglašivače i njihove Internet stranice, elektronske (Internet) prodavnice i slično, profile društvenih mreža koji se koriste u svrhu oglašavanje ili prodaje dobara (facebook, instragram, twitter…) osim u slučaju kada oglašivač aktivira promociju koja podrazumeva unos linka koji vodi direktno na njegov eksterni sajt ili profil na društvenoj mreži; takođe, oglasi ne smeju sadržati ni žigove, logotipove ili oznake osim u slučaju da su isti brendirani žigom ili logotipom samog oglašivača
 4. oglasi se ne smeju postavljati u pogrešnim ili neprikladnim kategorijama / potkategorijama;

fotografije, opis i/ili naslov oglasa ne smeju biti različiti ili u suprotnosti u odnosu na oglašeni artikl;

7.11.

Korisnik i klijent korisnika mogu putem COOPERATION MANAGERA, u vidu elektronskog dokumenta, zaključivati odnosno izdavati:

 

 • Ugovore o kupoprodaji robe – Korisnik i klijent korisnika mogu zaključiti tipski ugovor o kupoprodaji robe koji nudi COOPERATION MANAGER, te isti mogu potpisati biometrijskim potpisom u skladu sa OUP. U slučaju da Korisnik i klijent korisnika žele da zaključe drugačiji ugovor o kupoprodaji, isti mogu uneti u COOPERATION MANAGER u PDF formatu.

COOPERATION MANAGER ne može odgovarati za Ugovor o kupoprodaji robe koji je unet u COOPERATION MANAGER niti što se tiče njegove forme, sadržine ili dozvoljenosti prema pravu Republike Srbije. Forma Ugovora o kupoprodaji se donosi odlukom COOPERATION MANAGER-a.

 

 • Otpremnice za robu, koje korisnik i/ili klijent korisnika mogu zaključiti kao tipsku otpremnicu za robu koja se kroz COOPERATION MANAGER može zaključiti u vidu elektronskog dokumenta, te se može potpisati biometrijskim potpisom, u skladu sa OUP. U slučaju da Korisnik i klijent korisnika žele da koriste drugu formu otpremnice, istu mogu uneti u COOPERATION MANAGER u PDF. U slučaju da se otpremnica unese u COOPERATION MANAGER u formi PDFa COOPERATION MANAGER ne može biti odgovoran za sadržinu i formu takve otpremnice.

 

COOPERATION MANAGER zadržava pravo uklanjanja korisnika u slučaju da unese otpremnicu sadržine koja nije u skladu sa zakonom kojim se reguliše trgovina i odgovarajućim podzakonskim aktima, ukoliko zbog tako neuredne otpremnice dođe do rizika po nastanak štete na reputaciji COOPERATION MANAGER-a.

 

Otpremnica iz prethodnog stava mora da sadrži sledeće elemente:

 

 • poslovno ime, adresu, PIB i matični broj ili broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broj iz odgovarajućeg registra proizvođača ili dobavljača; broj i datum izdavanja isprave;
 • naziv, mernu jedinicu i količinu robe;
 • nabavnu cenu robe;
 • zaduženje za vlastitu robu;
 • prodajnu cenu robe.
 • broj iz odgovarajućeg registra isporučioca, primaoca i prevoznika (ukoliko ga ima),
 • mesto i adresu objekta iz koga se isporučuje i u koji se isporučuje,
 • ime, prezime i potpis odgovornih lica isporučioca i prevoznika,

7.11.1.

U Cooperation manager je moguće uneti i druge dokumente kao što su:

 • Faktura;
 • Faktura – otpremnica;
 • Prevoznica;
 • Prijemnica
 • Druga dokumenta koja prate transakciju.

 

Dokumenta iz ovog člana mogu biti dodata u COOPERATION MANAGER u PDF formatu pri čemu COOPERATION MANAGER ne odgovara za njihovu formalnu i materijalnu ispravnost i usklađenost za propisima Republike Srbije.

7.12.

Potpisivanje dokumenata koji se mogu zaključiti kroz COOPERATION MANAGER biometrijskim potpisom je omogućeno. U skladu sa članom 7.11. OUP svojeručnim potpisom je moguće potpisati Ugovor o kupoprodaji i Otpremnicu.

7.12.1.

Svojeručnim potpisom smatra se potpis na ekranu uređaja koji podržava mogućnost ostavljanja takvog potpisa. Svojeručni potpis na navedenim dokumentima ostavljaju Korisnici i klijenti korisnika prevlačeći olovkom, odnosno na drugi način kako je tehnološki dozvoljeno i omogućeno, na ekranu uređaja, ili na pratećoj opremi uređaja koja omogućuje takvo potpisivanje dokumenta, tako da ostavlja trag potpisa korisnika na polju predviđenom za svojeručni potpis u okviru samog dokumenta.

7.12.2.

Potpis na dokumentu kako je opisan članom 7.12.1. OUP ima se smatrati elektronskim potpisom, ne i kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa propisima Republike Srbije kojim se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.

7.12.3.

Svojeručnim potpisom u skladu sa članom 7.12.1. OUP se može smatrati svojeručni potpis na uređaju koji poseduje mogućnost beleženja biometrijskog potpisa, kao i na uređaju koji takvu funkcionalnost nema.

7.12.3.

Dokumenta koja se unose u COOPERATION MANAGER ne mogu biti potpisana na način opisan u članu 7.12.1. OUP i takva dokumenta mogu biti punovažno potpisana svojeručno pre digitalizovanja same isprave, ili kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa propisima Republike Srbije kojim se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.

 

COOPERATION MANAGER neće biti odgovoran za unošenje elektronskih dokumenata koji nisu potpisani ili nisu potpisani na adekvatan način, te ne može snositi nikakvu odgovornost za validnost unetog dokumenta ili potpisa na istom.

 

COOPERATION MANAGER zadržava pravo uklanjanja korisnika u slučaju da dođe do rizika po nastanak štete na reputaciji COOPERATION MANAGER-a, zbog korišćenja vrste potpisa ili znaka koja nije dozvoljena propisima Republike Srbije kojim se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.

7.13. DVOFAKTORSKA AUTENTIFIKACIJA

7.13.1.

Korisnik koji potpisuje dokument u skladu sa članom 7.12. OUP mora potvrditi svoj identitet tako što će prilikom potvrđivanja potpisa COOPERATION MANAGER od Korisnika zatražiti da unese jednokratni kod koji će na broj telefona koji bude registrovao prilikom formiranja Korisnika na platformi biti registrovan, biti poslat SMS porukom.

7.13.2.

U slučaju da Klijent korisnika potpisuje dokument na uređaju Korisnika, odgovorno lice Korisnika je dužno da verifikuje potpis tako što će Klijent korisnika izvršiti verifikaciju SMS porukom identično kao u članu 7.13.1. OUP, ili će, po svom izboru, odgovorno lice Korisnika unutar platforme verifikovanjem polja u kom se navodi da je lično video momenat potpisisvanja od strane Klijenta korisnika.

8. KORISNIČKI SADRŽAJ I MODIFIKACIJA SADRŽAJA

8.1.

Korisnički sadržaj podrazumeva sve komunikacije, zvuk, tekst, podatke, grafiku, fotografije, slike i sav materijal i informacije koje Korisnik dostavlja, unosi, postavlja i prenosi putem https://portal.cooperationm.com/ platforme, kao i sve aktivnosti koje se vrše u okviru Naloga, čak i kada ih vrše druga lica koja imaju pravo pristupa nalogu.

8.2.

Korisnik je isključivi vlasnik i u potpunosti odgovara za Korisnički sadržaj. Korisnik garantuje da Korisnički sadržaj nije predmet bilo kakve obaveze, bilo poverljivosti ili druge vrste, od strane COOPERATION MANAGER i COOPERATION MANAGER neće biti odgovoran za bilo kakvu upotrebu ili objavljivanje bilo kog korisničkog sadržaja. Izuzetno, korisnički sadržaj – podaci koji predstavljaju lične podatke korisnika podležu režimu, pravima i obavezama i odgovornosti uređenim Politikom zaštite ličnih podataka.

8.3.

COOPERATION MANAGER ne može i nije u obavezi da prethodno ili kontinuirano pregleda, proveri ili prati korisnički sadržaj. Međutim, u cilju osiguranje bezbednosti, ispunjenja obaveza predviđenih važećim propisima, zaštite legitimnih interesa COOPERATION MANAGER i trećih lica ili po nalogu nadležnih organa i institucija, ovlašćena lica COOPERATION MANAGER mogu da pregledaju i/ili prate korisnički sadržaj i/ili čuvaju komunikaciju korisnika prilikom korišćenja https://portal.cooperationm.com/ platforme, pri čemu korisnik (kao i svaki klijent korisnika) daje neopozivu saglasnost za takvo praćenje, preglede i čuvanje.

8.4.

COOPERATION MANAGER ima pravo da, otkrije, prenese ili učini dostupnim korisnički sadržaj koji inače nije dostupan trećim licima, iz sledećih razloga: 1) kako se ne bi postupilo protivno bilo kojem zakonu, propisu ili zahtevu / nalogu ovlašćenih organa i institucija; 2) kako bi se poštovali ovi OUP ili bilo koji drugi ugovor; 3) kako bi zaštitio svoja zakonska i ugovorna prava; 4) u slučaju da su nečije zdravlje ili bezbednost ugroženi; ili 5) kako bi se prijavilo krivično delo ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti.

8.5.

Nevezano za pravila u vezi sa sadržajem i prenošenjem oglasnih poruka iz ovih OUP Korisnik se posebno obavezuje da neće postavljati, unositi, objavljivati ili prenositi sadržaj koji: 1) povređuje, nezakonito prisvaja ili zloupotrebljava patent, autorsko pravo, zaštitni znak, poslovnu tajnu, neimovinsko pravo i drugu intelektualnu svojinu trećeg lica ili lična prava ili prava na privatnost; 2) krši ili podstiče ponašanje kojim se krši važeći zakon ili propis ili dovodi do materijalne odgovornosti; 3) je prevaran, neistinit, pogrešan ili obmanjujuć 4) je pogrdan, nepristojan, vulgaran ili uvredljiv; 5) propagira diskriminaciju, fanatizam, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje pojedinaca ili grupa; 6) je nasilan ili preteći ili propagira nasilje ili aktivnosti protiv određenih lica ili entiteta ili 7) propagira nezakonite ili štetne aktivnosti.

8.6.

COOPERATION MANAGER ima pravo, ali ne i obavezu da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukloni, ukine ili onemogući pristup Korisničkom sadržaju za koji, prema svojoj savesnoj proceni utvrdi da krše ove OUP ili je na neki drugi način štetan za https://portal.cooperationm.com/ platformu ili ukoliko je to naloženo od strane nadležnog organa ili institucije.

8.7.

Celokupan korisnički sadržaj se nepovratno briše iz baze podataka https://portal.cooperationm.com/ platforme i COOPERATION MANAGER nakon otkazivanja ili ukidanja naloga u skladu sa ovim OUP. U skladu sa zakonom i propisima, COOPERATION MANAGER će nakon otkazivanja ili ukidanja naloga, sadržaj naloga i podatke korisnika (i klijenata korisnika) čuvati do 30 dana, nakon čega se gore navedeni podaci nepovratno brišu.

9. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I NAKNADA ŠTETE

9.1.

Korisnik (klijenti korisnika) koristi https://portal.cooperationm.com/ platformu na sopstveni rizik. Prava se prenose i usluge se pružaju putem https://portal.cooperationm.com/ platforme u viđenom stanju, po principu „kakav jeste“ ili „kakav je dostupan“ bez ikakvih garancija ili izjava, izričitih ili implicitnih. COOPERATION MANAGER ne daje bilo kakve garancije, izričite ili implicitne koje se mogu odnositi na njegove usluge, uključujući bez ograničenja garancije podobnosti za određenu namenu, garancije koje mogu proizaći iz poslovanja ili poslovnih običaja, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kakvog sadržaja ili informacija sadržanih u okviru https://portal.cooperationm.com/ platforme.

9.2.

COOPERATION MANAGER ne garantuje da funkcionisanje https://portal.cooperationm.com/ platforme neće biti prekinuti ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od računarskih virusa ili drugih štetnih komponenti.

nisanje https://agrines.net/ platforme neće biti prekinuti ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od računarskih virusa ili drugih štetnih komponenti.

9.3.

COOPERATION MANAGER zadržava pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim funkcionalnostima ili delovima https://portal.cooperationm.com/ platforme, uz obaveštenje korisniku i uz isključenje bilo kakve odgovornosti po bilo kom osnovu s tim u vezi.

9.4.

Korisnik preuzima svu odgovornost za odabir proizvoda i usluga kako bi postigao predviđene rezultate.

9.5.

Korisnik izričito izjavljuje da razume i prihvata da COOPERATION MANAGER ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, uključujući ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenje podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti takvih štete ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji) koje proističu iz: 1) korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja https://portal.cooperationm.com/ platforme iz bilo kog razloga; 2) iz dobara, podatka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih, odnosno pruženih ili transakcija ostvarenih preko https://portal.cooperationm.com/ platforme 3) neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka korisnika i 4) izjava ili postupaka bilo koje treće strane koji se tiču https://portal.cooperationm.com/ platforme.

9.6.

COOPERATION MANAGER neće ni u kom slučaju snositi odgovornost za bilo kakvu štetu u iznosu većem od iznosa koji je korisnik platio COOPERATION MANAGER za korišćenje https://portal.cooperationm.com/ platforme, tokom perioda od tri (3) meseca pre nastanka štete.

9.7.

COOPERATION MANAGER  može suspendovati pristup  korisnika bilo kojoj ili svim Uslugama bez obaveštenja za: (I) korišćenje Usluga na način koji krši važeće lokalne, državne ili strane zakone ili propise ili uslove ovih OUP , ili (II) ponovljeni slučajevi postavljanja ili otpremanja materijala koji krši ili navodno krši autorska prava ili prava na žig bilo koje osobe ili entiteta. COOPERATION MANAGER može, bez obaveštenja, da pregleda i stavi u karantin sve podatke o klijentima za koje u dobroj nameri utvrdi da krše ove uslove.  COOPERATION MANAGER nema obavezu da unapred pregledamo, kontroliše, nadgleda ili menja podatke o klijentima korisnika.

9.6. U slučaju docnje pretplate od deset (10) dana nakon slanja obaveštenja, pristup platformi https://portal.cooperationm.com/ će biti suspendovan. Ako je usluga pretplate suspendovana zbog neplaćanja, COOPERATION MANAGER može naplatiti naknadu za ponovno aktivaciju Usluge.

9.7.

Ako način korišćenja https://portal.cooperationm.com/  platforme od strane korisnika stvara bezbednosnu ranjivost za ili nanosi štetu COOPERATION MANAGER-u ili drugima, onda može se, uz elektronsko ili telefonsko obaveštenje, suspendovati sav ili bilo koji pristup platformi. Ništa u ovoj klauzuli ne ograničava pravo COOPERATION MANAGER-a na raskid Ugovora iz gore navedenog razloga, ako se utvrdi da se korisnik ponaša ili postupa na način koji ima ili može negativno uticati na COOPERATION MANAGER ili klijente.

9.8.

COOPERATION MANAGER nije odgovoran za sadržaj i pravovremenost, redosled, tačnost, adekvatnost ili potpunost informacija kreiranih i prenetih od trećih lica, kao što su vest i linkovi. Sva mišljenja ili preporuke izražene putem drugih veza su isključivo mišljenja nezavisnih lica i nisu mišljenja ili preporuke COOPERATION MANAGER-a. Materijali trećih lica i veze ka njima su obezbeđene isključivo kao pogodnost za korisnike, a korisnik im pristupate i koristite ih u potpunosti na sopstveni rizik i podložni uslovima i odredbama takvih trećih lica.

10. OSTALE ODREDBE

10.1.

Platformom rukuje COOPERATION MANAGER u Republici Srbiji. Korisnici (klijenti korisnika) koji odluče da pristupe Internet stranici i/ili platformi sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.

10.2.

Propusti COOPERATION MANAGER da primeni bilo koju odredbu ovim OUP se neće smatrati odricanjem od sadašnjih i budućih prava po osnovu takvih odredbi, niti će to na bilo koji način uticati na prava dalje primenjuje svaku od tih odredbi. Izričito odricanje od prava COOPERATION MANAGER po osnovu odredi, uslova ili zahteva ovih OUP neće se smatrati odricanjem od buduće obaveze poštovanja takvih odredbi, uslova ili zahteva.

10.3.

Ukoliko se neka od odredbi ovih OUP iz bilo koga razloga smatra nevažećom ili neprimenjivom, ona će biti izmenjena u onoj meri koliko to potrebno da bi postala primenjiva, ali da pri tom da ne utiče na nameru ugovornih strana, a ostatak ovih OUP će i dalje biti na snazi. Ukoliko se, međutim, utvrdi da takva odredba ne može biti izmenjena, ona će se smatrati odvojivom od ostalih uslova i neće imati nikakav uticaj na valjanost i primenjivost ostalih odredbi.

11. IZMENE OUP

11.1.

COOPERATION MANAGER zadržava prava da po sopstvenom nahođenju i prethodno datog obaveštenja, izvrši reviziju, ažuriranje, izmeni, dopuni ili izbriše određene odredbe ovih OUP. Ukoliko COOPERATION MANAGER izmeni OUP u obavezi je da objavi izmenu na Internet stranici ili obavesti korisnika o istoj.

11.2.

Ukoliko korisnik ne bude prihvatio izmenjene ili nove uslove korišćenja koji su stupili na snagu, biće onemogućen da dalje koristi svoj nalog na https://portal.cooperationm.com/ platformi sve dok se sa istim ne saglasi, što može učiniti najkasnije u roku do 60 dana. Lični podaci korisnika se ne žele saglasiti sa izmenjenim uslovima korišćenja biće obrisani na zahtev tog korisnika upućen stručnoj službi https://portal.cooperationm.com/ platforme.

Prilog 1 OUP – Postupak zasnivanja korisničkog odnosa

1. Ugovor

Korisnički odnosi između CM i pravnog lica koje želi da postane korisnik platforme započinje zaključenjem Ugovora o korišćenju platforme, a koji se zaključuje na period određen u svakom pojedinačnom slučaju. Ugovor se zaključuje u pisanoj formi. Sastavni deo ugovora čine OUP sa svim prilozima.

2. Pretplata

Korisnik će CM platiti naknadu za korišćenje platforme. Plaćanje može biti jednokratno (za ceo period trajanja ugovora) ili sukcesivno (mesečno/kvartalno). Visina naknade i dinamika plaćanja biće određena svakim pojedinačnim ugovorom, a u zavisnosti od broja klijenata korisnika.

3. Pristup i pravo korišćenja

Tokom perioda pretplate, korisniku će biti omogućen pristup i korišćenje  usluga platforme kako je opisano u ovim OUP. Pravo pristupa i korišćenja je ne ekskluzivno, dostupno širom sveta i ograničeno na period trajanja pretplate, odredbama OUP i zakona. Pravo pristupa i korišćenja usluga postaje aktivno po plaćanju naknade za korišćenje, osim ako ugovorom ovo pitanje nije uređeno na drugačiji način. Po zaključenju ugovora i plaćanju naknade korisnik ima pravo da  da instalirate i koristiti Softver za čije korišćenje je zaključio ugovor. Usluge  i softver korisnik može da koristi samo za  potrebe svog poslovanja i u svrhe u koje su usluge i softver namenjeni i kreirani.  Korisnik može dozvoliti svojim klijentima (klijenti korisnika) da koriste softver i usluge platforme pod uslovima određenim OUP i ugovorom.  Pravo na korišćenje softvera i usluga platforme ima samo ono pravno lice sa kojim je zaključen ugovor – korisnik korišćenje usluga i softvera ne može omogućiti povezanom pravnom licu ili drugom pravnom licu po bilo kom osnovu. Kršenje ove obaveze predstavlja razlog za jednostrani raskid ugovora od strane CM i momentalno suspendovanje korisničkih prava na platformi i softveru.

4. Zaštita integriteta platforme i softvera.

Korisnik ne sme i/ili pokuša da onemogući, menja ili na drugi način pokušava da izbegne  bilo koji mehanizam pristupa ili naplate koji se odnosi na korišćenje usluga. Korisnik ne sme iznajmljivati, davati u zakup, pozajmljivati, preprodavati, prenositi ili hostovati usluge platforme ili bilo koji njihov deo, trećim licima ili za njih, uključujući i povezana lica korisnika, niti ih koristiti u njihovo ime, osim ako je to izričito dozvoljeno u OUP ili ugovorom. Korisnik ne sme da koristi usluge platforme za pravljenje ili podršku, direktno ili indirektno, proizvoda ili usluga konkurentnih CM.  CM  ima pravo  da nadgleda korišćenje usluga  platforme u skladu sa OUP te u slučaju da smatra da je postupanje Korisnika suprotno obavezama preuzetim u ovoj tački, CM ima pravo da bez prethodno obaveštenja, Korisniku zabrani pristup platformi, raskine ugovor, te preduzme sve druge pravne i faktičke radnje propisane zakonom, a u cilju zaštite svojih prava i poslovnih interesa.

5. Vlasnička prava

Korisnik poseduje sva prava u vezi sa podacima o klijentima. COOPERATION MANAGER poseduje i zadržava sva prava, vlasništvo i interes na (a) pretplatničke usluge i softver, sva njihova poboljšanja, unapređenja  ili modifikacije, (b) bilo koji softver, aplikacije, pronalaske ili drugu tehnologiju razvijenu u vezi sa bilo kojim uslugama ili podrškom koje je COOPERATION MANAGER obezbedio, i (c) sva prava intelektualne svojine u vezi sa bilo kojim od gore navedenih. Korisnik je uslugama koje pruža COOPERATION MANAGER, u celini ili delimično, ni na koji način, osim ako ga na to izričito ovlasti COOPERATION MANAGER, u pisanoj formi. Korisnik ne može koristiti nijedan od zaštitnih znakova COOPERATION MANAGER-a bez prethodne pismene dozvole. Korisnik daje COOPERATION MANAGER-u besplatno, širom sveta, trajno, neopozivo, prenosivo pravo da koristi, modifikuje, distribuira i ugrađuje u usluge ili softver (bez pripisivanja bilo koje vrste) sve sugestije, zahteve za poboljšanje, preporuke, predloge, ispravke ili druge povratne informacije ili informacije koje je korisnik dao ili bilo kog klijenta korisnika u vezi sa radom ili funkcionisanjem usluge ili Softvera. Odredbe ove tačke  podležu svim pravima koja možemo da damo jedni drugima u  skladu sa ugovorom, OUP i zakonom.

6. Pristup podacima o klijentima

Korisnik poseduje sve podatke o njegovim klijentima i sam odgovara za sadržaj svih podataka o klijentima korisnika. Korisnik ima isključivu odgovornost za tačnost, kvalitet, integritet, zakonitost, pouzdanost i prikladnost podataka o klijentima korisnika. Korisnik obezbeđuje i zadržava sva prava na   podacima o klijentima koji su  neophodni da bi COOPERATION MANAGER pružio usluge  bez kršenja prava bilo koje treće strane. COOPERATION MANAGER nema i neće preuzeti nikakve obaveze u vezi sa podacima o klijentima ili korišćenjem usluga osim onih koje su izričito navedene u ovim OUP ili u skladu sa važećim zakonom.