OPĆI UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA VODITELJ SURADNJE

(rujan 2022.)

1. PRIHVAĆANJE UVJETA KORIŠTENJA

Ovim uvjetima uređuju se uvjeti poslovanja, prava i obveze korisnika te druga pitanja od značaja za funkcioniranje internetske platforme https://portal.cooperationm.com (dalje u tekstu: platforma) koja djeluje u okviru poslovanja društvo COOPERATION MANAGER DOO NOVI SAD, sa registrovanim sjedištem na adresi: Aleksandra Nevskog 36, 21000 Novi Sad, e-mail: office@cooperationm.com, matični broj: 21724670, PIB: 112713277 (u daljem tekstu:COOPERATION MANAGER ). Ovi opći uvjeti predstavljaju uvjete ugovora između COOPERATION MANAGER i svakog pojedinog korisnika koji pristupa ili koristi usluge Platforme.

COOPERATION MANAGER posluje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Registracijom za pristup Platformi, jednokratnim pristupom Platformi, te pristupom putem drugih kanala elektroničke komunikacije (putem telefona/mobilne aplikacije), korisnik izjavljuje da je upoznat sa sadržajem Općih uvjeta ( u daljnjem tekstu: OU) te da je suglasan s uvjetima navedenim u daljnjem tekstu, koji su obvezujući.

 

2. OPĆI UVJETI

2.1.

Platforma COOPERATION MANAGER je elektroničko (internetsko) okruženje koje korisnicima omogućuje da registracijom korisničkog računa ostvare pristup različitim funkcionalnostima, uslugama i pravima koje pruža Platforma, odnosno objavu vlastitih oglasnih poruka pod propisanim uvjetima (u daljnjem tekstu: korištenje )

2.2.

Pojedina pitanja i elementi ugovornog odnosa između COOPERATION MANAGER i korisnika komercijalne, financijske i tehničko-operativne prirode, koji nisu izričito regulirani ovim Uvjetima korištenja, uređuju se posebnim pravilima i uvjetima koje donosi i objavljuje COOPERATION MANAGER i o čemu će korisnici biti informirani na adekvatan način o okvirnim Platformama. Navedena pravila smatrat će se sastavnim dijelom ovih OUP-a.

2.3.

Korisnik platforme može biti samo pravna osoba i/ili registrirano poljoprivredno gospodarstvo. Korištenjem Platforme Korisnik potvrđuje da ima potrebnu poslovnu sposobnost za takvo korištenje te sklapanjem ugovornog odnosa s COOPERATION MANAGER u svezi korištenja Platforme sukladno važećim propisima države sjedišta – zakonom prema kojem osnovana je. Korisnik snosi isključivu odgovornost i dužan je osigurati da je korištenje Platforme u skladu s relevantnim propisima i odredbama ovih Uvjeta korištenja. COOPERATION MANAGER zadržava pravo privremeno ili trajno onemogućiti/zabraniti pristup Platformi bilo kojem korisniku u slučaju sumnje da Korisnik ne ispunjava navedene uvjete – svojim postupanjem krši relevantne propise i Uvjete korištenja, odnosno ako na zahtjev COOPERATION MANAGER ne pruža dokaze da postupa u skladu sa zakonima i OUP-om.

2.4.

COOPERATION MANAGER nema svojstvo, obveze ili odgovornosti posrednika, niti Platforma služi kao posrednik između dva korisnika u njihovim međusobnim transakcijama i trgovini.

2.5.

Riječ Korisnik koristi se u ovim Općim uvjetima kao opći pojam za sve korisnike, osim na mjestima gdje su pravila posebno definirana za različite kategorije korisnika – korisnika i klijenta korisnika.

3. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI

3.1.

COOPERATION MANAGER može zahtijevati od Korisnika dostavu određenih osobnih podataka za potrebe korištenja platforme čije je prikupljanje, korištenje, obrada i pohranjivanje regulirano propisima Republike Srbije i Politikom privatnosti COOPERATION MANAGER, koja je sastavni dio ovih TOU. Korištenje Platforme ili bilo kojeg njezinog dijela podrazumijeva da je korisnik pročitao, razumio i prihvatio uvjete Politike privatnosti.

4. UVJETI KOJI SE ODNOSE NA FIZIČKE KOMPONENTE I SUSTAV UREĐAJA I POVEZIVANJE

4.1.

Za pristup i korištenje Platforme korisnik mora ispunjavati uvjete vezane uz fizičke komponente i sustav uređaja koji koristi (u daljnjem tekstu: hardver i softver) i vezu, a koji se mogu mijenjati tijekom vremena. Korisnik snosi cjelokupnu odgovornost za plaćanje svih troškova vezanih uz internetsku vezu i protok podataka, kao i svu opremu potrebnu za pristup Platformi.

4.2.

Pristupom ili korištenjem Platforme, komunikacijom unutar ili putem Platforme, korisnik komunicira s COOPERATION MANAGER putem elektroničke komunikacije ili putem telefona. COOPERATION MANAGER će s korisnikom komunicirati putem elektroničke komunikacije (e-mail, tekstualne elektroničke poruke, unutar aplikacije (push obavijesti), objavljivanjem poruka unutar platforme) ili putem telefona. Korisnik je suglasan s navedenim načinima komunikacije te prihvaća da upute, ugovori, izjave, obavijesti i drugi oblici komunikacije koji se dostavljaju korisniku putem navedenih načina elektroničke komunikacije predstavljaju pravno prihvatljive i obvezujuće načine komunikacije, kao da sastavljeni su u pisanom obliku, osim ako prema važećem zakonu nije izričito propisan drugačiji obvezni oblik.

4.3.

COOPERATION MANAGER ne jamči da su Platforma i njezino korištenje kompatibilni s uređajima, hardverom ili softverom koji koristi korisnik. Korisnik također razumije i prihvaća da svaka promjena ili poboljšanje Platforme može promijeniti specifikacije sustava potrebne za njezino korištenje. U tom slučaju samo je korisnik odgovoran za nabavu potrebnih dodatnih uređaja, hardvera i/ili softvera.

4.4.

Tehnička obrada i prijenos podataka putem Platforme može biti nekriptiran i uključuje: prijenos preko različitih mreža i promjene radi usklađivanja i prilagodbe tehničkim karakteristikama povezanih mreža i uređaja.

5. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

5.1.

Platforma je zaštićena zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima koji uređuju zaštitu prava intelektualnog vlasništva. Oznaka “https://portal.cooperationm.com” i njeni dijelovi, kratice i internetske adrese predmet su zaštite prava intelektualnog vlasništva (kao što su žigovi, znakovi, nazivi tvrtki i/ili internetske adrese i drugo) COOPERATION MANAGER. Osim navedenog, cjelokupni sadržaj platforme, uključujući računalne kodove i programe, fotografije, slike, grafike, animacije, video, glazbu, zvuk i tekst (u daljnjem tekstu: sadržaj platforma) vlasništvo je COOPERATION MANAGER-a i/ili njegovih partnera, davatelja licence i slično te predstavlja zaštićeni sadržaj. Sadržaj platforme ne uključuje korisnički sadržaj koji korisnik kreira, postavlja, objavljuje ili prenosi putem platforme, kao ni sadržaj poruka i drugih komunikacija koje korisnik šalje drugim korisnicima ili COOPERATION MANAGER.

5.2.

Korisnik ne stječe nikakva prava na platformu https://portal.cooperationm.com ili njezine dijelove, oznaku “https://portal.cooperationm.com” ili sadržaj platforme.

5.3.

Korisnik je suglasan i obvezuje se da ni pod kojim okolnostima neće: a) kopirati, reproducirati, prevoditi, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati, izvoditi izvorni kod ili rastavljati https://portal.cooperationm.com platformu ili sadržaj platforme, u cijelosti ili djelomično, niti stvarati izvedena djela na temelju isto; b) mijenjati ili uzrokovati izmjenu bilo koje datoteke koja je dio platforme https://portal.cooperationm.com; c) koristiti bilo koji program ili računalni kod koji na bilo koji način utječe na https://portal.cooperationm.com platformu ili sadržaj platforme ili programe automatizacije ili bilo koje programe koji prekidaju, presreću ili preusmjeravaju komunikaciju unutar ili od ili na https ://portal .cooperationm.com platformi ili prikupljati informacije o https://portal.cooperationm.com platformi čitanjem dijelova memorije koji se koriste za pohranu informacija o radu i korištenju https://portal.cooperationm.com platforme i aktivnostima korisnika . Bez obzira na druge posljedice te prava i obveze ugovornih strana, svako korištenje platforme https://portal.cooperationm.com ili radnje korisnika u vezi s korištenjem platforme https://portal.cooperationm.com , a koji su u suprotnosti s navedenim obvezama, predstavljat će neovlašteno i neovlašteno korištenje Platforme te će se smatrati kršenjem prava intelektualnog vlasništva COOPERATION MANAGER.

6. REGISTRACIJA / KORISNIČKI RAČUN / PRAVILA KORIŠTENJA

6.1.

Korisnik koji želi koristiti i imati pristup uslugama unutar platforme https://portal.cooperationm.com mora registrirati svoj korisnički račun na platformi https://portal.cooperationm.com (u daljnjem tekstu: račun). Račun je jedinstveni, neprenosivi, elektronički račun, kojeg dodjeljuje COOPERATION MANAGER i aktivira korisnik, koji mora biti pravilno registriran na način definiran ovim Uvjetima korištenja i drugim objavljenim općim pravilima koje propisuje COOPERATION MANAGER.

6.2.

Računi koji se registriraju automatski nisu dopušteni. Korisnik može imati samo jedan račun.

6.3.

Postupak registracije računa provodi se elektroničkim putem, u okviru postupka vođene prijave na platformi https://portal.cooperationm.com, dostavom i unosom traženih podataka, a sukladno danim uputama. Proces registracije započinje aktivacijom korisničkog računa od strane COOPERATION MANAGER. Unutar tog računa ovlaštene osobe korisnika unose tražene podatke koje je potrebno potvrditi, odnosno ovjeriti elektroničkim putem u obliku poveznice koja se korisniku dostavlja odmah nakon aktivacije računa u automatski generiranoj e. mailom ili unosom jedinstvenog koda primljenog putem SMS poruke. Aktivacijom i verificiranjem računa na opisani način završava se postupak registracije između korisnika i COOPERATION MANAGER. Postupak registracije korisnika započinje nakon sklapanja ugovora između korisnika i COOPERATION MANAGER, a sukladno Prilogu 1 ovih UU.

6.4.

Registracijom računa ovlaštene osobe Korisnika, Korisnik potvrđuje da ispunjava tražene uvjete, da ima potrebnu poslovnu sposobnost i da ima odgovarajuće ovlasti za sklapanje ovog pravnog posla sukladno važećim propisima države. njegovog sjedišta. Korisnik i svaki klijent korisnika mora biti pravna osoba ili registrirano poljoprivredno gospodarstvo osnovano/registrirano u skladu s propisima zemlje sjedišta kako bi mogao samostalno registrirati račun. Korisnik (i svaki klijent Korisnika) dužan je dostaviti i unijeti točne i potpune podatke koji su potrebni za dovršetak procesa registracije Računa, kao i ažurirati podatke čim se isti promijene. Svi podaci dani COOPERATION MANAGER-u podliježu uvjetima propisanim ovim Uvjetima korištenja i Politikom privatnosti. COOPERATION MANAGER će podatke obrađivati u svrhu ispunjavanja zakonom propisanih obveza, odnosno u zakonom dopuštene svrhe, a posebno za: održavanje računa, osiguranje jedinstvenog računa korisnika, sigurnosna pitanja, otklanjanje grešaka, tehničku podršku i slično.

6.5.

Korisnik se u svoje ime i u ime svojih klijenata, odnosno osoba koje je ovlastio za pristup i korištenje njegovog računa, obvezuje poštivati ove Uvjete korištenja. Korisnik snosi cjelokupnu odgovornost za sve radnje koje se provode preko njegovog korisničkog računa te je dužan osigurati da su i on i njegovi klijenti i ovlaštene osobe upoznati s ovim Općim uvjetima, da ih razumiju i da ih se pridržavaju, što vrijedi i za sva ostala pravila, politike , obavijesti i/ili ugovore koje objavljuje COOPERATION MANAGER.

6.6.

Korisnik je odgovoran za sigurnost svog računa i lozinke. COOPERATION MANAGER ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korisnikovim propustom (ili propustom klijenta korisnika) da ispuni obveze koje se odnose na sigurnost računa i dostupnih informacija.

6.7.

Korisnik ne smije koristiti svoj račun u bilo kakve nezakonite ili neovlaštene svrhe, niti na način koji je suprotan važećim zakonima/propisima, uključujući propise o zaštiti intelektualnog vlasništva, zaštiti osobnih podataka i zaštiti poslovne tajne. Korisnik ne smije koristiti račun na način koji ima ili može imati učinak prekida, štete ili smanjenja performansi https://portal.cooperationm.com/ platforme ili njezinih dijelova/usluga; ili na štetu drugih korisnika ili trećih osoba. Neovlaštenim korištenjem računa, dostupnih funkcionalnosti platforme https://portal.cooperationm.com/, odnosno nezakonitim radnjama smatrat će se osobito sljedeće: a) prikupljanje ili traženje adresa e-pošte ili drugih podataka za kontakt drugih korisnika ili trećih strana u svrhu slanja neželjenih komercijalnih ili drugih vrsta poruka ili komunikacije; b) prikupljanje ili traženje osobnih podataka, tajnih ili zaštićenih podataka, u komercijalne ili nezakonite svrhe, kao i objavljivanje, prijenos, unos ili pohranjivanje takvih podataka; c) slanje uvredljivih, uznemirujućih, prijetećih ili neželjenih poruka, uključujući objavljivanje (URL) poveznica na oglase na platformi https://portal.cooperationm.com/ ili sadržaj platforme u neželjenim porukama e-pošte trećim stranama; d) lažno predstavljanje ili davanje netočnih podataka o svojim moćima, sposobnostima, pripadnosti ili povezanosti s određenom osobom; e) učitavanje, učitavanje, prijenos, dijeljenje, pohranjivanje ili na drugi način činjenje dostupnim sadržaja koji predstavlja, potiče ili pomaže u počinjenju kaznenog djela i krši prava trećih osoba; krši važeće zakone i druge propise; je uvredljiv, prijeteći, diskriminirajući, šteti ugledu trećih osoba, krši važeće zakone i druge propise; dovode u zabludu, uznemiruju, zabranjuju, onemogućuju ili ometaju korištenje https://portal.cooperationm.com/ platforme ili mogu naštetiti COOPERATION MANAGER ili drugim korisnicima ili ih izložiti bilo kakvoj odgovornosti; f) korištenje Jave, proračunskih tablica, HTML-a ili drugih vrsta računalnih kodova ili naredbi koje nisu dopuštene u porukama; g) korištenje, podržavanje ili promicanje nezakonite poslovne prakse, posebno nepoštene, zavaravajuće ili agresivne poslovne prakse, nepoštene konkurencije (osobito slanje poruka ili izravno ili neizravno promicanje konkurencije COOPERATION MANAGER), piramidalne sheme i slično; h) oglašavanje koje potiče ili navodi na ponašanje koje ugrožava zdravlje, tjelesni i psihički razvoj djece ili maloljetnika. U slučaju korištenja računa suprotno ovom članku ili općenito, OUP COOPERATION MANAGER zadržava pravo ukinuti korisnički račun, što bi za posljedicu imalo uskraćivanje prava pristupa sadržajima i mogućnosti korištenja platforme kao korisnika. , odnosno raskid ugovora.

6.8.

Korisnik ima pravo otkazati svoju narudžbu u skladu s pravilima za otkazivanje narudžbe, ovim Uvjetima i odredbama ugovora sklopljenog između Korisnika i COOPERATION MANAGER. Ukidanjem računa Korisnika automatski se ukidaju svi računi Korisnika Korisnika. Korisnik je dužan obavijestiti svoje klijente o otkazu te ih obavijestiti o posljedicama otkaza i vremenu do kada će im podaci s platforme biti dostupni za preuzimanje (ispis). COOPERATION MENAGER ne snosi, niti ima bilo kakvu odgovornost prema klijentima korisnika u slučaju da korisnik ne izvrši svoje obveze iz ove točke.

6.9.

U slučaju radnji Korisnika u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja i njihovim sastavnim dijelovima, važećim propisima ili ako su radnje Korisnika štetne za platformu https://portal.cooperationm.com/ ili COOPERATION MANAGER ili ako ponašanje Korisnika nosi zakonsku ili materijalnu rizike za COOPERATION MANAGERE ili ako Korisnik ugrožava prava trećih osoba ili po nalogu nadležnog tijela ili institucije, COOPERATION MANAGER ima pravo privremeno suspendirati i/ili ukinuti korisnički račun te odbiti svaku sadašnju ili buduću mogućnost korištenja https://portal.cooperationm.com/ platformi, odnosno poduzimati druge aktivnosti prema ugovoru.

6.10.

Korisnikov klijent dobiva pravo pristupa sadržaju korisnika nakon procesa registracije računa, te nakon što korisnik inicira proces registracije. Postupak registracije računa je besplatan, obavlja se elektroničkim putem, u okviru postupka vođene prijave na platformi https://portal.cooperationm.com/, dostavom i unosom traženih podataka, a prema danim uputama. Proces registracije započinje aktivacijom računa (dio koji popunjava korisnik), nakon čega isti mora biti elektronički verificiran u obliku poveznice koja se dostavlja korisnikovom klijentu odmah nakon aktivacije računa u automatski generiranom e-poštom ili unosom jedinstvenog koda dobivenog od uz SMS poruku. Aktivacijom i verificiranjem računa na opisani način pokreće se postupak registracije klijenta, au trenutku kada klijent generira svoju lozinku za pristup računu, postupak registracije računa klijenta je završen i uspostavlja se odnos između klijenta korisnika i COOPERATION MANAGER. Na odnose između klijenta korisnika i COOPERATION MANAGER, a u vezi s korištenjem platforme, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe ovih Uvjeta korištenja i drugih općih akata COOPERATION MANAGER, koje klijent prihvaća registracijom računa u skladu s ovu točku.

7. OBJAVLJIVANJE KORISNIČKIH SADRŽAJA / PRAVILA OGLAŠAVANJA

7.1.

Korisnik koji je uspješno registrirao račun može objavljivati ​​svoj sadržaj na platformi https://portal.cooperationm.com/ pod propisanim i važećim uvjetima. Objava sadržaja vrši se elektroničkim putem u sklopu vođenog postupka na Platformi, dostavom traženih podataka i sadržaja, a sukladno danim uputama.

7.2.

Svi dostavljeni podaci Korisnika podliježu uvjetima propisanim ovim Uvjetima korištenja i Politikom zaštite osobnih podataka te će se koristiti u zakonom propisane svrhe, radi ispunjenja ugovornih obveza ili pružanja korisničke podrške. Za više informacija o postupanju s dostavljenim osobnim podacima i koje podatke COOPERATION MANAGER objavljuje drugim korisnicima Platforme, pogledajte Politiku zaštite privatnosti.

7.3.

Korisnik i korisnikov klijent (u mjeri u kojoj je to primjenjivo na sadržaj korisnikovog klijenta) ovlašteni su i odgovorni za postupak objave korisničkog sadržaja/oglašavanja, tj. prijenosa oglasne poruke, odabrati tekst, sadržaj, podatke i dokumente koji se prenose oglasnom porukom, odrediti i promijeniti sadržaj oglasne poruke i podataka koji se prenose, kao i odabrati primatelja prijenos, tj. reklamne poruke. Korisnik i naručitelj korisnika dužni su dostaviti i unijeti točne i potpune podatke koji su nužni za završetak postupka objave oglasne poruke, kao i ažurirati podatke čim se oni promijene.

7.4.

Oglas koji korisnik objavi može biti vidljiv samo njegovim klijentima. Oglas koji je objavio korisnikov klijent vidljiv je samo korisniku kojem je oglas poslan.

7.5.

Završetkom postupka objave oglasne poruke na prethodno opisani način Korisnik je izdao Nalog za oglašavanje između Korisnika i COOPERATION MANAGER, sklopljen je Ugovor o oglašavanju kojim se uređuju prava i obveze vezane uz prijenos oglasnih poruka putem platformi https://portal.cooperationm.com čiji je sadržaj određen ovim Općim uvjetima i njihovim sastavnim dijelovima, što će biti potvrđeno posebnim ugovorom sklopljenim s Korisnikom. Registrirani korisnik ima sva prava i obveze koje proizlaze iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije nakon objave oglasne poruke (oglasa).

7.6.

Izvršavanjem naloga za oglašavanje od strane Korisnika, odnosno prijenosom prava na oglašavanje i objavljivanjem oglasne poruke na https://portal.cooperationm.com/platformi, VODITELJ SURADNJE je u potpunosti ispunio svoje ugovorne obveze te je usluga potpuno izvedena. Oglasi i njihov sadržaj, kao i podaci o korisniku koji moraju biti objavljeni u okviru oglasa (naziv računa, kontakt telefon/e-mail adresa) bit će objavljeni i javno dostupni klijentima korisnika, s čime je korisnik upoznat. i pristaje. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta, registrirani korisnik je suglasan i prihvaća mogućnost kontaktiranja putem e-maila ili telefonskog broja od strane drugih korisnika platforme (osim klijenata korisnika) radi realizacije trgovine, kao i radi kontaktiranja VODITELJ SURADNJE administracija. Dodatno, korisnik je suglasan da prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, COOPERATION MANAGER ima pravo objaviti naziv svoje tvrtke i logotip u marketinške svrhe na službenim profilima koje održava VODITELJ SURADNJE (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin) ili na pisanom materijalu.

7.7.

Korisnik kontrolira pristup klijenta korisnika i odgovor za njegovo korištenje usluga (ponašanje) u skladu s ovim TOU. Korisnik je isključivo odgovoran za sve administrativne i sigurnosne aspekte vezane uz korištenje usluga platforme. COOPERATION MANAGER nije odgovoran za bilo kakav korisnički pristup ili vjerodajnice. Ukoliko korisnik dostavi svoje podatke na daljnju obradu, sam je sam odgovoran za točnost i zakonitost pribavljanja i obrade tih podataka.

7.8.

U skladu s ovim Uvjetima korištenja, COOPERATION MANAGER će uložiti komercijalno razumne napore da pruži pomoć Korisniku putem telefona ili e-maila, između 8:00 i 16:00 sati, osim neradnih dana. Kao dio procesa registracije, korisnik identificira administrativno korisničko ime i lozinku za račun na platformi COOPERATION MANAGER.

7.9.

COOPERATION MANAGER zadržava pravo: odbiti objavu oglasa Korisnika i/ili izmijeniti sadržaj oglasa Korisnika u skladu s propisima i uvjetima navedenim u ovim Uvjetima korištenja.

7.10.

Bez obzira na druge odredbe ovih Uvjeta korištenja, sljedeća pravila, obveze i ograničenja primjenjuju se na oglase koje Korisnik objavljuje putem platforme https://portal.cooperationm.com/: a) reklamne poruke moraju poštovati načela i obaveze propisane Zakonom o oglašavanju i drugim relevantnim propisima Republike Srbije; b) oglašavanje nije dopušteno: 1. medicinski ili alternativno – medicinski postupci i metode, osim u slučaju pravnih osoba koje imaju certifikat ili posebno dopuštenje za obavljanje te djelatnosti ili nadriliječništva; 2. opojne droge i njihova uporaba; 3. lijekovi i ljekoviti pripravci; 4. dodatke prehrani ili dodatke prehrani, osim ako se radi o pravnim osobama koje posjeduju potvrdu o upisu tih proizvoda u bazu podataka koju vodi Ministarstvo zdravlja, kao i potvrdu o upisu pravne osobe u Središnji registar u u smislu članka 15. Zakona o sigurnosti hrane: 5. oružje i streljivo, uključujući kopije oružja, počevši od pištolja, kao i slični predmeti i sredstva za samoobranu (bokserice, palice, elektrošokeri, suzavac, sprejevi i slično); posebno je dopušteno reklamiranje lovačkog i sportskog oružja i streljiva za to oružje; 6. duhan i duhanski proizvodi, elektroničke cigarete i slično kao i njihova uporaba/konzumacija; 7. alkoholna pića sa sadržajem alkohola većim od 20% i njihova konzumacija, kao i svako isticanje robne ili druge oznake alkoholnog pića; 8. piratstvo i piratske kopije proizvoda, digitalna distribucija računalnih igara i njihova nabava za fizičke osobe, distribucija ostale digitalne robe (internetski računi, profili, softverske instalacije, kriptovalute i drugo); 9. pirotehnika: 10. preprodaja i kupnja ulaznica za sportske, kulturno-umjetničke i druge priredbe, kina i sl. 11. osobni kontakti radi međusobnog upoznavanja, posredovanje u upoznavanju, sklapanje braka ili veze, prostitucija; 12. zapošljavanje, posredovanje pri zapošljavanju; 13. mogućnosti “zarade na Internetu” i sl., zahtjevi za financijsku pomoć ili kredite; 14. pornografija i svaki drugi sadržaj koji se može okarakterizirati kao pogrdan i koji aludira na pornografski sadržaj, prostituciju ili bilo koje druge provokacije; 15. igre na sreću, klasične i posebne igre na sreću (igre u igraonicama, kasinima, na automatima, klađenje na sportske rezultate), srećke i srećke (listići, srećke) koje se ne mogu prodavati, ustupati, izdavati i druge prikazivanje na teritoriji Republike Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuju igre na sreću. Dopušteno je oglašavanje nagradnih igara koje nisu igre na sreću (kvizovi znanja, vještina, dražbe i sl.) uz uvjet da priređivač istakne pravila igre, vrstu i iznos dobitka, odnosno tarifu iz članka 17. Zakona o oglašavanju na jasan i razumljiv način u oglasu; 16. provociranje/ugrožavanje sigurnosti i zdravlja; zabranjeno je promidžbenom porukom, izravno ili neizravno, poticati diskriminaciju po bilo kojoj osnovi, a osobito na temelju uvjerenja, nacionalne, etničke, vjerske, spolne ili rasne pripadnosti, političke, spolne ili druge orijentacije, socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, kultura, jezik, dob ili drugo određenje, društveno podrijetlo, imovinsko stanje, kultura, jezik, dob ili mentalni ili fizički nedostatak; Zabranjeno je promidžbenom porukom poticati ponašanje kojim se ugrožava zdravlje ili sigurnost primatelja promidžbene poruke, a osobito: 1) prizore nasilja i uništavanja objekata i prirode, osim u svrhu suzbijanja takvog ponašanja 2) prikazi koji mogu izazvati strah i agresiju 3) spolno uznemiravanje 4) prikazivanje maloljetnika u odnosu na spolnost, kao i muškaraca i žena te dječaka ili djevojčica s punoljetnim spolnim obilježjima 5) poticanje ili odobravanje radnji koje su zabranjene propisima o zaštiti okoliša, kao i iznošenje neistinitih tvrdnji (primjerice isticanje riječi “ekološki siguran”, “prijateljski za okoliš”, “eko hrana”, “organski proizvod” i sličnih riječi ili simbola) da roba ili usluga imaju pozitivan ili neškodljiv utjecaj na zaštitu zdravlja ili okoliša 17. hrana i piće za djecu do 6 mjeseci starosti, te samo reklamiranje mlijeka, druge hrane i pića za dojenčad do šest mjeseci, kao i pribora za njihovu upotrebu 18. politički sadržaj c) oglasne poruke ne smiju biti u obliku niti predstavljati javno obraćanje, najave, pozive, nagradne igre i slično. Također, oglasne poruke ne smiju biti u obliku potražnje u bilo kojem obliku (nestale osobe, kupnja ili otkup proizvoda, potražnja za radnicima, potražnja za robom i slično). Izuzeće od zabrane objavljivanja oglasa na potražnju imaju pravne osobe koje traže proizvode čija je namjena i svrha vezana uz djelatnost pravne osobe; d) oglasi ne smiju sadržavati fotografije ili prikaze osoba, tuđa osobna imena i prezimena ili podatke koji omogućuju osobnu identifikaciju trećih fizičkih osoba, osim u slučaju: 1) postojanja izričitog pristanka osobe na fotografiji; ili nositelja tog osobnog imena i prezimena ili vlasnika drugih osobnih podataka 2) za fotografije: korištenje posebnih fotografija za koje se nudi uporabna dozvola (“stock photos”) e) oglasi ne smiju sadržavati preporuke (preko linka – i/ili na drugi način) drugim portalima za oglašavanje, oglašivačima i njihovim web stranicama, elektroničkim (Internet) trgovinama i sl., profilima društvenih mreža koji se koriste u svrhu oglašavanja ili prodaje robe (facebook, instragram, twitter…) osim u slučaj kada oglašivač aktivira promociju koja uključuje unos poveznice koja vodi izravno na njegovu vanjsku stranicu ili profil na društvenoj mreži; također, oglasi ne smiju sadržavati zaštitne znakove, logotipe ili oznake osim ako nisu označeni zaštitnim znakom ili logotipom oglašivača f) oglasi se ne smiju stavljati u pogrešne ili neprikladne kategorije/potkategorije; g) fotografije, opis i/ili naslov oglasa ne smiju se razlikovati ili biti u suprotnosti s oglašenim predmetom;

7.11.

Korisnik i klijent korisnika mogu putem COOPERATION MANAGERu obliku elektroničkog dokumenta sklopiti ili izdati: • Ugovori o kupoprodaji robe – Korisnik i korisnikov klijent mogu sklopiti tipski ugovor o kupoprodaji robe ponuđen od strane COOPERATION MANAGER, te isti mogu potpisati biometrijskim potpisom sukladno OUP-u. U slučaju da Korisnik i korisnikov klijent žele sklopiti drugačiji kupoprodajni ugovor, isti mogu unijeti u COOPERATION MANAGER u PDF formatu. COOPERATION MANAGER ne može biti odgovoran za Ugovor o kupoprodaji robe koji je sklopljen u COOPERATION MANAGER niti za njegovu formu, sadržaj ili dopuštenost prema zakonu Republike Srbije. Obrazac kupoprodajnog ugovora donosi odlukom COOPERATION MANAGER. • Pošiljke za robu, koje korisnik i/ili korisnikov klijent može zaključiti kao standardni teretni list za robu koji se može sklopiti preko COOPERATION MANAGER-a u obliku elektroničkog dokumenta, te može biti potpisan biometrijskim potpisom, sukladno Općih uvjeta poslovanja. U slučaju da Korisnik i korisnikov klijent žele koristiti neki drugi oblik dostavnice, isti mogu unijeti COOPERATION MANAGER u PDF-u. U slučaju da je dostavnica unesena u SURADNJI u obliku PDF-a, COOPERATION MANAGER ne može biti odgovorna za sadržaj i oblik takve dostavnice. COOPERATION MANAGER zadržava pravo ukloniti korisnika u slučaju da unese dostavnicu čiji sadržaj nije u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina i pripadajućim podzakonskim aktima, ako zbog takve neuredne dostavnice postoji opasnost povrede ugleda COOPERATION MANAGER. Tovarni list iz prethodnog stavka mora sadržavati sljedeće elemente: • naziv tvrtke, adresu, PIB i matični broj ili broj poljoprivrednog gospodarstva (BPG), odnosno broj iz odgovarajućeg registra proizvođača ili dobavljača; broj i datum izdavanja isprave; • naziv, mjerna jedinica i količina robe; • nabavna cijena robe; • zaduženje za vlastitu robu; • prodajna cijena robe. • broj iz odgovarajućeg očevidnika isporučitelja, primatelja i prijevoznika (ako postoji), • mjesto i adresu objekta iz kojeg se dostavlja i na koji se dostavlja, • ime, prezime i potpis odgovornih osoba dobavljača i prijevoznika,

7.11.1.

Korisnik i klijent korisnika mogu putem COOPERATION MANAGER u obliku elektroničkog dokumenta skloU Cooperation manageru moguće je unijeti i druge dokumente kao što su: • Račun; • Račun – otpremnica; • Prijevoznik; • Priznanica • Ostali dokumenti koji prate transakciju. Dokumenti iz ovog članka mogu se dodati u COOPERATION MANAGER u PDF formatu, pri čemu COOPERATION MANAGER ne odgovara za njihovu formalnu i materijalnu ispravnost i usklađenost sa propisima Republike Srbije.piti ili izdati: • Ugovori o kupoprodaji robe – Korisnik i korisnikov klijent mogu sklopiti tipski ugovor o kupoprodaji robe ponuđen od strane COOPERATION MANAGER, te isti mogu potpisati biometrijskim potpisom sukladno OUP-u. U slučaju da Korisnik i korisnikov klijent žele sklopiti drugačiji kupoprodajni ugovor, isti mogu unijeti u COOPERATION MANAGER u PDF formatu. COOPERATION MANAGER ne može biti odgovoran za Ugovor o kupoprodaji robe koji je sklopljen u COOPERATION MANAGER niti za njegovu formu, sadržaj ili dopuštenost prema zakonu Republike Srbije. Obrazac kupoprodajnog ugovora donosi odlukom COOPERATION MANAGER. • Pošiljke za robu, koje korisnik i/ili korisnikov klijent može zaključiti kao standardni teretni list za robu koji se može sklopiti preko COOPERATION MANAGER-a u obliku elektroničkog dokumenta, te može biti potpisan biometrijskim potpisom, sukladno Općih uvjeta poslovanja. U slučaju da Korisnik i korisnikov klijent žele koristiti neki drugi oblik dostavnice, isti mogu unijeti u COOPERATION MANAGER u PDF-u. U slučaju da je dostavnica unesena u SURADNJI u obliku PDF-a, SURADNJA ne može biti odgovorna za sadržaj i oblik takve dostavnice. COOPERATION MANAGER zadržava pravo ukloniti korisnika u slučaju da unese dostavnicu čiji sadržaj nije u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina i pripadajućim podzakonskim aktima, ako zbog takve neuredne dostavnice postoji opasnost povrede ugleda VODITELJA SURADNJE. Tovarni list iz prethodnog stavka mora sadržavati sljedeće elemente: • naziv tvrtke, adresu, PIB i matični broj ili broj poljoprivrednog gospodarstva (BPG), odnosno broj iz odgovarajućeg registra proizvođača ili dobavljača; broj i datum izdavanja isprave; • naziv, mjerna jedinica i količina robe; • nabavna cijena robe; • zaduženje za vlastitu robu; • prodajna cijena robe. • broj iz odgovarajućeg očevidnika isporučitelja, primatelja i prijevoznika (ako postoji), • mjesto i adresu objekta iz kojeg se dostavlja i na koji se dostavlja, • ime, prezime i potpis odgovornih osoba dobavljača i prijevoznika,

7.12.

Omogućeno je potpisivanje biometrijskim potpisom dokumenata koji se mogu sklopiti preko COOPERATION MANAGER. Sukladno članku 7.11. Ugovor o kupoprodaji i otpremnicu moguće je potpisati vlastoručnim potpisom na OUP-u.

7.12.1.

Vlastoručnim potpisom smatra se potpis na ekranu uređaja koji podržava mogućnost ostavljanja takvog potpisa. Korisnici i klijenti korisnika ostavljaju vlastoručni potpis na navedenim dokumentima prelaskom olovke ili na drugi način koji je tehnološki dopušten i omogućen po ekranu uređaja, odnosno pratećoj opremi uređaja koja omogućuje takvo potpisivanje. dokumentu, tako da ostavlja trag potpisa korisnika u polju predviđenom za vlastoručne potpise.potpis unutar samog dokumenta.

7.12.2.

Potpis na dokumentu kako je opisano u članku 7.12.1. OUP treba smatrati elektroničkim potpisom, a ne kvalificiranim elektroničkim potpisom u skladu s propisima Republike Srbije koji uređuju elektronički potpis i elektronički dokument.

7.12.3.

Vlastoručni potpis u skladu s člankom 7.12.1. OUP se može smatrati vlastoručnim potpisom na uređaju koji ima mogućnost snimanja biometrijskog potpisa, kao i na uređaju koji nema tu funkcionalnost.

7.12.4.

Dokumenti uneseni u COOPERATION MANAGER ne mogu se potpisivati na način opisan u članku 7.12.1. OUP i takvi dokumenti mogu biti valjano vlastoručno potpisani prije digitalizacije samog dokumenta ili kvalificiranim elektroničkim potpisom, u skladu s propisima Republike Srbije koji uređuju elektronički potpis i elektronički dokument. COOPERATION MANAGER neće biti odgovoran za unos elektroničkih dokumenata koji nisu potpisani ili nisu potpisani na adekvatan način, te ne može snositi nikakvu odgovornost za valjanost upisanog dokumenta ili potpis na istom. COOPERATION MANAGER zadržava pravo da ukloni korisnika u slučaju da postoji opasnost od narušavanja ugleda COOPERATION MANAGER, zbog upotrebe vrste potpisa ili znaka koji nije dozvoljen propisima Republike Srbije koji uređuju elektronski potpis. i elektroničkih dokumenata.

7.13. PROVJERA AUTENTIFIKACIJE S DVA FAKTORA

7.13.1.

Korisnik koji potpiše dokument sukladno članku 7.12. OUP mora potvrditi svoj identitet tražeći od Korisnika da unese jednokratni kod kada se potvrdi potpis COOPERATION MANAGER, koji će biti poslan putem SMS-a na telefonski broj registriran kada je Korisnik kreiran na platformi.

7.13.2.

U slučaju da Klijent Korisnika potpisuje dokument na uređaju Korisnika, odgovorna osoba Korisnika dužna je ovjeriti potpis na način da Klijent Korisnika izvrši provjeru putem SMS poruke identično kao u članku 7.13.1. OUP, ili po njegovom izboru odgovorna osoba Korisnika unutar platforme ovjerom polja u kojem je navedeno da je osobno vidio trenutak potpisivanja od strane Klijenta Korisnika.

8. KORISNIČKI SADRŽAJ I IZMJENA SADRŽAJA

8.1.

Korisnički sadržaj uključuje svu komunikaciju, zvuk, tekst, podatke, grafiku, fotografije, slike i sav materijal i informacije koje Korisnik dostavlja, unosi, učitava i prenosi putem platforme https://portal.cooperationm.com/, kao i sve aktivnosti koje se obavljaju unutar Računa, čak i kada ih obavljaju druge osobe koje imaju pravo pristupa računu.

8.2.

Korisnik je isključivi vlasnik i u potpunosti je odgovoran za korisnički sadržaj. Korisnik jamči da korisnički sadržaj ne podliježe nikakvim obvezama, bilo da se radi o povjerljivosti ili na neki drugi način, od strane COOPERATION MANAGER neće biti odgovoran za bilo kakvu upotrebu ili objavu bilo kojeg korisničkog sadržaja. Iznimno, korisnički sadržaj – podaci koji predstavljaju osobne podatke korisnika podliježu režimu, pravima i obvezama te odgovornostima uređenima Politikom zaštite osobnih podataka.

8.3.

COOPERATION MANAGER ne može i nije u obvezi prethodno ili kontinuirano pregledavati, provjeravati ili pratiti Korisnički sadržaj. Međutim, radi osiguranja sigurnosti, ispunjavanja obveza propisanih važećim propisima, zaštite legitimnih interesa COOPERATION MANAGER i trećih osoba ili po nalogu nadležnih tijela i institucija, ovlaštene osobe COOPERATION MANAGER mogu pregledavati i/ili pratiti sadržaj korisnika i /ili sačuvati korisničku komunikaciju tijekom korištenja https://portal.cooperationm.com/ platforme, pri čemu korisnik (kao i svaki klijent korisnika) neopozivo pristaje na takvo praćenje, preglede i pohranu.

8.4.

COOPERATION MANAGER ima pravo objaviti, prenijeti ili učiniti dostupnim korisnički sadržaj koji inače nije dostupan trećim osobama, iz sljedećih razloga: 1) kako ne bi postupao suprotno zakonu, propisu ili zahtjevu/nalogu ovlaštenih tijela i institucija. ; 2) za poštivanje ovih Uvjeta upotrebe ili bilo kojeg drugog ugovora; 3) radi zaštite svojih zakonskih i ugovornih prava; 4) ako je ugroženo nečije zdravlje ili sigurnost; ili 5) radi prijave kaznenog djela ili bilo koje druge nezakonite radnje.

8.5.

Neovisno o pravilima o sadržaju i prijenosu oglasnih poruka iz ovih Uvjeta korištenja, Korisnik se osobito obvezuje da neće objavljivati, unositi, objavljivati ​​ili prenositi sadržaj koji: 1) krši, protupravno prisvaja ili zlorabi patent, autorsko pravo, zaštitni znak, poslovnu tajnu , neimovinsko pravo i drugo intelektualno vlasništvo treće strane ili osobna prava ili prava na privatnost; 2) krši ili potiče ponašanje koje krši primjenjive zakone ili propise ili dovodi do materijalne odgovornosti; 3) je lažan, neistinit, lažan ili obmanjujući 4) je pogrdan, nepristojan, vulgaran ili uvredljiv; 5) propagira diskriminaciju, fanatizam, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje pojedinaca ili skupina; 6) je nasilan ili prijeti ili promiče nasilje ili aktivnosti protiv određenih osoba ili entiteta ili 7) promiče nezakonite ili štetne aktivnosti.

8.6.

COOPERATION MANAGER ima pravo, ali ne i obvezu, u bilo kojem trenutku i bez prethodnog upozorenja, ukloniti, prekinuti ili onemogućiti pristup korisničkom sadržaju za koji, prema svojoj dobroj procjeni, utvrdi da krši ove Uvjete korištenja ili je na drugi način štetan za https: //portal.cooperationm.com/ platformi ili po nalogu nadležnog tijela ili institucije.

8.7.

Sav korisnički sadržaj nepovratno se briše iz baze podataka https://portal.cooperationm.com/ platforme i COOPERATION MANAGER-a nakon otkazivanja ili ukidanja računa u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Sukladno zakonu i propisima, nakon storniranja ili ukidanja računa, COOPERATION MANAGER će čuvati sadržaj računa i podatke korisnika (i korisnika korisnika) do 30 dana, nakon čega će gore navedeni podaci biti pohranjeni. nepovratno izbrisani.

9. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I ŠTETE

9.1.

Korisnik (klijenti korisnika) samostalno koristi platformu https://portal.cooperationm.com/ na sopsvenski rizik. Prava se prenose i usluge se pružaju putem platforme https://portal.cooperationm.com/ na osnovi “kakva jest” ili “kako je dostupno” bez ikakvih jamstava ili izjava, izričitih ili podrazumijevanih. COOPERATION MANAGER ne daje nikakva jamstva, izričita ili prešutna, koja se mogu odnositi na njegove usluge, uključujući, bez ograničenja, jamstva o prikladnosti za određenu svrhu, jamstva koja mogu proizaći iz trgovačke ili poslovne prakse i bilo kakva jamstva u pogledu točnosti, pouzdanosti ili kvalitete bilo koji sadržaj ili informacije sadržane unutar https://portal.cooperationm.com/ platforme.

9.2.

COOPERATION MANAGER ne jamči da će rad platforme https://portal.cooperationm.com/ biti nesmetan ili bez grešaka, da će nedostaci biti ispravljeni, te da ne postoji opasnost od računalnih virusa ili drugih štetnih komponenti.

9.3.

 COOPERATION MANAGER  zadržava pravo izmjene, ažuriranja ili privremeno ili trajno obustaviti ili ograničiti pristup određenim funkcionalnostima ili dijelovima platforme https://portal.cooperationm.com/ u bilo kojem trenutku, uz obavijest korisniku i uz isključenje bilo kojeg odgovornosti po bilo kojoj osnovi u vezi s tim.

9.4.

Korisnik preuzima svu odgovornost za odabir proizvoda i usluga u svrhu postizanja željenih rezultata.

9.5.

Korisnik izričito izjavljuje da razumije i prihvaća da COOPERATION MANAGER neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, uključujući ali ne ograničavajući se na štetu koja proizlazi iz gubitka dobiti, poslovne prilike, korištenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je obaviješten o mogućnost takve štete ili je trebao znati da takva mogućnost postoji) koja proizlazi iz: 1) korištenja ili nemogućnosti pristupa i korištenja platforme https://portal.cooperationm.com/ iz bilo kojeg razloga; 2) od robe, podataka, informacija ili usluga stečenih ili dobivenih, tj. pruženih ili transakcija izvršenih putem platforme https://portal.cooperationm.com/ 3) neovlaštenog pristupa ili promjena prijenosa ili korisničkih podataka i 4) izjava ili radnji bilo koje treće strane u vezi s platformom https://portal.cooperationm.com/.

9.6.

COOPERATION MANAGER ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu u iznosu većem od iznosa koji je korisnik platio COOPERATION MANAGER za korištenje platforme https://portal.cooperationm.com/, tijekom razdoblja od tri (3) mjeseca prije šteta je nastala.

9.7.

COOPERATION MANAGER može obustaviti korisnikov pristup bilo kojoj ili svim uslugama bez prethodne obavijesti za: (I) korištenje usluga na način koji krši primjenjive lokalne, državne ili strane zakone ili propise ili uvjete ovih Uvjeta upotrebe, ili (II. ) ponovljeni slučajevi objavljivanja ili učitavanja materijala koji krše ili navodno krše autorska prava ili prava zaštitnih znakova bilo koje osobe ili entiteta. COOPERATION MANAGER može, bez prethodne najave, pregledati i staviti u karantenu sve Podatke o klijentima za koje u dobroj vjeri utvrdi da krše ove Uvjete. COOPERATION MANAGER nema obvezu unaprijed pregledavati, kontrolirati, pratiti ili mijenjati korisničke podatke o kupcima. 9.6. U slučaju kašnjenja s pretplatom od deset (10) dana nakon slanja obavijesti, pristup platformi https://portal.cooperationm.com/ bit će obustavljen. Ako je Usluga pretplate obustavljena zbog neplaćanja, COOPERATION MANAGER može naplatiti naknadu za ponovno aktiviranje Usluge.

9.8.

Ako korisnikovo korištenje https://portal.cooperationm.com/ platforme stvara sigurnosnu ranjivost ili šteti COOPERATION MANAGER-u ili drugima, tada se sav ili bilo koji pristup platformi može obustaviti, uz elektroničku ili telefonsku obavijest. Ništa u ovoj klauzuli ne ograničava pravo COOPERATION MANAGER da raskine Ugovor iz gore navedenog razloga, ako se utvrdi da se korisnik ponaša ili djeluje na način koji ima ili može negativno utjecati na COOPERATION MANAGER ili kupce.

9.9.

COOPERATION MANAGER nije odgovoran za sadržaj i pravodobnost, redoslijed, točnost, primjerenost ili potpunost informacija kreiranih i prenesenih od strane trećih osoba, kao što su vijesti i poveznice. Sva mišljenja ili preporuke izražene putem drugih poveznica isključivo su mišljenja neovisnih osoba i nisu mišljenja ili preporuke COOPERATION MANAGER. Materijali trećih strana i poveznice na njih pružaju se isključivo kao pogodnost korisnicima, a vi im pristupate i koristite ih u potpunosti na vlastitu odgovornost i prema uvjetima i odredbama takvih trećih strana.

10. OSTALE ODREDBE

10.1.

Platformom upravlja COOPERATION MANAGER u Republici Srbiji. Korisnici (korisnički klijenti) koji odluče pristupiti web stranici i/ili platformi s lokacija izvan Republike Srbije čine to na vlastitu inicijativu i odgovorni su za poštivanje relevantnih lokalnih zakona.

10.2.

Neuspjeh COOPERATION MANAGER da provede bilo koju odredbu ovih Uvjeta upotrebe neće se smatrati odricanjem od bilo kojih sadašnjih ili budućih prava prema takvim odredbama, niti će na bilo koji način utjecati na prava koja dalje provodi svaki od tih odredbi. Izričito odricanje od prava COOPERATION MANAGER-a na temelju odredbi, uvjeta ili zahtjeva ovih TOU neće se smatrati odricanjem od budućih obveza poštivanja takvih odredbi, uvjeta ili zahtjeva.

10.3.

Ako se bilo koja od odredbi ovih Uvjeta korištenja iz bilo kojeg razloga smatra nevaljanom ili neprovedivom, bit će izmijenjena u mjeri u kojoj je to potrebno da bi bila primjenjiva, ali bez utjecaja na namjere ugovornih strana, a ostatak ovih Uvjeta korištenja i dalje će biti u sila. Međutim, ako se utvrdi da se takva odredba ne može mijenjati, smatrat će se odvojivom od ostalih odredbi i uvjeta i neće imati nikakvog utjecaja na valjanost i primjenjivost ostalih odredbi.

11. PROMJENE TOU

11.1.

COOPERATION MANAGER zadržava pravo revizije, ažuriranja, izmjene, dopune ili brisanja određenih odredbi ovih Uvjeta korištenja prema vlastitom nahođenju i uz prethodnu obavijest. Ukoliko COOPERATION MANAGER promijeni Opće uvjete, dužan je izmjenu objaviti na web stranici ili o tome obavijestiti korisnika.

11.2.

Ukoliko korisnik ne prihvati izmijenjene ili nove uvjete korištenja koji su stupili na snagu, bit će mu onemogućeno daljnje korištenje računa na platformi https://portal.cooperationm.com/ dok se s istima ne složi, što može učiniti najkasnije u roku od 60 dana. Osobni podaci korisnika koji ne žele pristati na izmijenjene uvjete korištenja bit će izbrisani na zahtjev tog korisnika upućen stručnoj službi platforme https://portal.cooperationm.com/.

Prilog 1 TOU – Procedura za uspostavljanje korisničkog odnosa

1. Ugovor

Korisnički odnosi između CM-a i pravne osobe koja želi postati korisnik platforme započinju sklapanjem Ugovora o korištenju platforme koji se sklapa na vrijeme određeno u svakom pojedinačnom slučaju. Ugovor se sklapa u pisanom obliku. Sastavni dio ugovora su Opći uvjeti sa svim prilozima.

2. Pretplata

Korisnik će CM-u platiti naknadu za korištenje platforme. Plaćanje može biti jednokratno (za cijelo vrijeme trajanja ugovora) ili sukcesivno (mjesečno/tromjesečno). Visina naknade i dinamika plaćanja određivat će se svakim pojedinačnim ugovorom, a ovisno o broju klijenata korisnika.

3. Pristup i pravo korišćenja

Tijekom razdoblja pretplate, korisnik će moći pristupiti i koristiti usluge platforme kao što je opisano u ovim Uvjetima korištenja. Pravo pristupa i korištenja je neisključivo, dostupno u cijelom svijetu i ograničeno na razdoblje pretplate, odredbe Općih uvjeta i zakona. Pravo pristupa i korištenja usluga postaje aktivno uplatom naknade za korištenje, osim ako ugovorom nije drukčije regulirano ovo pitanje. Nakon sklapanja ugovora i plaćanja naknade, korisnik ima pravo instalirati i koristiti Softver za čije je korištenje sklopio ugovor. Korisnik može koristiti usluge i softver samo za potrebe svog poslovanja iu svrhe za koje su usluge i softver namijenjeni i kreirani. Korisnik može dopustiti svojim klijentima (korisnikovim klijentima) korištenje softvera i usluga platforme pod uvjetima navedenim u TOU i ugovoru. Pravo korištenja softvera i usluga platforme ima samo pravna osoba s kojom je sklopljen ugovor – korisnik ne može omogućiti korištenje usluga i softvera povezanoj pravnoj osobi ili drugoj pravnoj osobi po bilo kojoj osnovi. Kršenje ove obveze je osnova za jednostrani raskid ugovora od strane CM-a i trenutnu suspenziju korisničkih prava na platformi i softveru.

4. Zaštita integriteta platforme i softvera.

Korisnik ne smije i/ili pokušati onemogućiti, izmijeniti ili na drugi način pokušati zaobići bilo koji mehanizam pristupa ili naplate povezan s korištenjem Usluga. Korisnik ne smije iznajmljivati, iznajmljivati, posuđivati, preprodavati, prenositi ili hostirati Usluge Platforme ili bilo koji njihov dio trećim stranama ili za njih, uključujući Korisnika, niti ih koristiti u njihovo ime, osim ako je izričito dopušteno Općim uvjetima poslovanja ili ugovorom. Korisnik ne smije koristiti usluge platforme za izgradnju ili podršku, izravno ili neizravno, proizvoda ili usluga konkurentskih CM-ova. CM ima pravo pratiti korištenje usluga platforme u skladu s TOU, te u slučaju da smatra da je ponašanje Korisnika u suprotnosti s obvezama preuzetim ovom točkom, CM ima pravo, bez prethodne najave, zabraniti Korisniku pristupiti platformi, raskinuti ugovor, te poduzeti sve druge pravne i činjenične radnje propisane zakonom, radi zaštite svojih prava i poslovnih interesa.

5. Prava vlasništva

Korisnik posjeduje sva prava vezana uz podatke o kupcima. COOPERATION MANAGER posjeduje i zadržava sva prava, naslov i interes u (a) pretplatničkim uslugama i softveru, svim njihovim poboljšanjima, nadogradnjama ili izmjenama, (b) bilo kojem softveru, aplikacijama, izumima ili drugoj tehnologiji razvijenoj u vezi s bilo kojom pruženom uslugom ili podrškom od strane COOPERATION MANAGER, i (c) sva prava intelektualnog vlasništva povezana s bilo kojim od gore navedenih. Korisnik usluga koje pruža COOPERATION MANAGER, u cijelosti ili djelomično, ni na koji način, osim ako za to nije izričito ovlašten od strane COOPERATION MANAGER, pisanim putem. Korisnik ne smije koristiti nijedan od zaštitnih znakova COOPERATION MANAGER-a bez prethodnog pismenog dopuštenja. Korisnik daje COOPERATION MANAGER-u besplatno, širom svijeta, trajno, neopozivo, prenosivo pravo na korištenje, modificiranje, distribuciju i ugradnju u Usluge ili Softver (bez pripisivanja bilo koje vrste) bilo kakvih prijedloga, zahtjeva za poboljšanje, preporuka, prijedloga, ispravaka ili drugih povratnih informacija ili informacije koje daje korisnik ili bilo koji klijent korisnika u vezi s radom ili funkcioniranjem usluge ili softvera. Odredbe ove klauzule podliježu svim pravima koja možemo dodijeliti jedni drugima u skladu s ugovorom, Uvjetima korištenja i zakonom.
6. Pristup podacima o klijentima

Korisnik je vlasnik svih podataka o svojim klijentima i odgovoran je za sadržaj svih podataka o klijentima korisnika. Korisnik snosi isključivu odgovornost za točnost, kvalitetu, cjelovitost, zakonitost, pouzdanost i primjerenost korisničkih podataka korisnika. Korisnik daje i zadržava sva prava na korisničke podatke koji su nužni COOPERATION MANAGER-u za pružanje usluga bez kršenja prava bilo koje treće strane. COOPERATION MANAGER ne preuzima i neće preuzeti nikakve obveze vezane uz podatke o korisnicima ili korištenje usluga osim onih koje su izričito navedene u ovim Uvjetima korištenja ili u skladu s primjenjivim zakonom.