OPĆI UVJETI POSLOVANJA I PRAVILA KORIŠTENJA COOPERATION MANAGERA

(Prosinac 2021.)

 

1. PRIHVAĆANJE UVJETA KORIŠTENJA

Ovim uvjetima uređuju se uvjeti poslovanja, prava i obveze korisnika i druga pitanja relevantna za funkcioniranje internetske platforme https://portal.cooperationm.com  (u daljnjem tekstu: Platforma) koja posluje u sklopu trgovačkog društva Cooperation Manager d.o.o., sa sjedištem u Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek, e-mail: office@agrines.net , MBS: 030264868, OIB: 05274678121 (u daljnjem tekstu:  “COOPERATION MANAGER). Ovi opći uvjeti poslovanja također predstavljaju odredbe ugovora između COOPERATION MANAGER-a i svakog pojedinog korisnika koji pristupa uslugama Platforme ili ih koristi.

COOPERATION MANAGER djeluje u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

Registracijom za pristup Platformi, jednokratnim pristupom Platformi i pristupom putem drugih kanala elektroničke komunikacije (putem telefona/mobilne aplikacije), korisnik izjavljuje da je obaviješten o sadržaju Općih uvjeta poslovanja (u daljnjem tekstu: OUP), te da je suglasan s uvjetima navedenima u nastavku, koji su obvezujući.

2. OPĆI UVJETI

2.1.

COOPERATION MANAGER platforma je elektroničko (internetsko) okruženje koje korisnicima omogućuje pristup različitim funkcionalnostima, uslugama i pravima koja Platforma pruža, odnosno objavljivanje vlastitih reklamnih poruka pod propisanim uvjetima (u daljnjem tekstu: korištenje)

 

2.2.

Određena pitanja i elementi ugovornog odnosa između COOPERATION MANAGER-a i korisnika komercijalne, financijske i tehničke – operativne prirode koji nisu izričito regulirani ovim OUP-om regulirani su posebnim pravilima i uvjetima koje je izdao i objavio COOPERATION MANAGER te o kojima će korisnici biti adekvatno obaviješteni unutar Platforme. Ta će se pravila smatrati sastavnim dijelom ovog OUP-a.

 

2.3.

Korisnik platforme može biti samo pravna osoba i/ili registrirani poljoprivredni iznajmljivač. Korištenjem Platforme Korisnik potvrđuje da ima potrebnu poslovnu sposobnost korištenja i sklapanja ugovornog odnosa s COOPERATION MANAGER-om u vezi s korištenjem Platforme u skladu s važećim propisima države sjedišta – pravima prema kojima je osnovana. Korisnik snosi isključivu odgovornost i dužan je osigurati da je korištenje Platforme u skladu s relevantnim propisima i odredbama ovog OUP-a. COOPERATION MANAGER zadržava pravo privremeno ili trajno onemogućiti/uskratiti pristup Platformi svakom korisniku u slučaju da postoji sumnja da Korisnik ne ispunjava navedene uvjete ili svojim ponašanjem krši relevantne propise i OUP, odnosno osim ako na zahtjev VODITELJA suradnje ne dostavi dokaze da postupa u skladu sa zakonima i OUP-om.

 

2.4.

COOPERATION MANAGER nema imovinu, obveze ili odgovornosti posrednika, niti Platforma služi posredovanju između dva ili korisnika u njihovim međusobnim transakcijama i trgovini.

 

2.5.

Riječ Korisnik koristi se u ovom OUP-u kao opći pojam za sve korisnike, osim na mjestima gdje su pravila posebno određena za različite kategorije korisnika – korisnika i klijenta korisnika.

 

3. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI

3.1.

COOPERATION MANAGER može zahtijevati od korisnika da dostave određene osobne podatke u svrhu korištenja platforme, čije je prikupljanje, korištenje, obrada i pohrana uređeno propisima Republike Hrvatske i Politikom privatnosti COOPERATION MANAGER-a, koja je sastavni dio ovog OUP-a. Korištenje Platforme ili bilo kojeg njezina dijela podrazumijeva da je korisnik pročitao, razumio i pristao na uvjete Pravila o privatnosti.

 

4. UVJETI KOJI SE ODNOSE NA FIZIČKE KOMPONENTE I SUSTAV UREĐAJA I PRIKLJUČAK

4.1.

Da bi pristupio Platformi i koristio je njome, korisnik mora ispunjavati zahtjeve u vezi s fizičkim komponentama i sustavom uređaja koji koristi (u daljnjem tekstu: hardver i softver) i vezom, koji se s vremenom mogu mijenjati. Korisnik snosi punu odgovornost za plaćanje svih troškova vezanih uz internetsku vezu i streaming, kao i za svu opremu potrebnu za pristup Platformi.

 

4.2.

Pristupom ili korištenjem Platforme, komunikacijom unutar ili putem Platforme, korisnik komunicira s COOPERATION MANAGER-om putem elektroničke komunikacije ili telefonom. COOPERATION MANAGER komunicirat će s korisnikom putem elektroničke komunikacije (e-mail, tekstualni e-mail, unutar aplikacije, push notifikacija), objavljivanjem poruka unutar platforme ili telefonom. Korisnik se slaže s navedenim načinima komunikacije i prihvaća da su upute, ugovori, izjave, obavijesti i druge vrste komunikacije koje se pružaju korisniku u navedenim sredstvima elektroničke komunikacije pravno prihvatljiva i obvezujuća sredstva komunikacije, kao da su učinjena u pisanom obliku, osim ako prema važećim zakonima nije drugačije propisano.

 

4.3.

COOPERATION MANAGER ne jamči da su Platforma i njezina upotreba kompatibilni s uređajima, hardverom ili softverom koji korisnik koristi. Korisnik također razumije i prihvaća da svaka promjena ili poboljšanje Platforme može izmijeniti specifikacije sustava potrebne za njezino korištenje. U tom slučaju, samo je korisnik odgovoran za nabavu potrebnih dodatnih uređaja, hardvera i / ili softvera.

4.4.

Tehnička obrada i prijenos podataka putem platforme mogu biti nekodirani i uključivati: prijenos preko različitih mreža i promjene kako bi bili u skladu s tehničkim karakteristikama povezanih mreža i uređaja.

5. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

5.1.

Platforma je zaštićena zakonima Republike Hrvatske i drugim međunarodnim propisima koji uređuju zaštitu prava intelektualnog vlasništva. Oznaka “https://portal.cooperationm.com” i njezini dijelovi, kratice i internetske adrese stavke su zaštite prava intelektualnog vlasništva (kao što su žig, oznake, nazivi tvrtki i /ili internetske adrese i još mnogo toga) COOPERATION MANAGERA. Osim toga, cjelokupni sadržaj platforme, uključujući računalne kodove i programe, fotografije, slike, grafike, animacije, video, glazbu, zvuk i tekst (u daljnjem tekstu: sadržaj platforme) u vlasništvu je COOPERATION MANAGER-a i/ili njegovih partnera, stjecatelja licence itd. te je zaštićeni sadržaj. Sadržaj platforme ne uključuje korisnički sadržaj koji korisnik stvara, objavljuje, objavljuje ili prenosi putem platforme, kao ni sadržaj poruka i drugih komunikacija koje korisnik šalje drugim korisnicima ili COOPERATION MANAGER-u.

 

5.2.

Korisnik ne stječe nikakva prava na https://portal.cooperationm.com platformu ili njezine dijelove, oznaku “https://portal.cooperationm.com” ili sadržaj platforme.

 

5.3.

Korisnik je suglasan i obvezuje se da ni pod kojim uvjetima neće:

 1. kopirati, reproducirati, prevoditi, reverzibilno , odvajati, izvršavati izvorni kod ili rastavljati https://portal.cooperationm.com sadržaj platforme ili platforme, u cijelosti ili djelomično, ili na temelju njih stvarati izvedena djela;
 2. izmijeniti bilo koju datoteku koja je dio https://portal.cooperationm.com platforme;
 3. koristiti bilo koji program ili računalni kod koji na bilo koji način utječe na sadržaj https://portal.cooperationm.com platforme ili sadržaj platforme ili programe automatizacije ili bilo koje programe koji prekidaju, oponašaju ili preusmjeravaju komunikaciju na ili izvan ili https://portal.cooperationm.com platformi ili prikupljaju informacije o https://portal.cooperationm.com platforme čitanjem dijelova memorije koji se koriste za pohranu podataka o radu i korištenju. https://portal.cooperationm.com platforme i aktivnosti korisnika.

 

Bez obzira na ostale posljedice te prava i obveze ugovornih strana, svako korištenje https://portal.cooperationm.com platforme ili radnje korisnika u vezi s korištenjem https://portal.cooperationm.com platforme, što je u suprotnosti s tim obvezama, predstavljat će neovlašteno korištenje Platforme te će se smatrati kršenjem prava intelektualnog vlasništva COOPERATION MANAGER.

 

6. REGISTRACIJA / KORISNIČKI RAČUN / PRAVILA KORIŠTENJA

6.1.

Korisnik koji želi koristiti i imati pristup uslugama unutar https://portal.cooperationm.com platforme mora registrirati svoj korisnički račun na https://portal.cooperationm.com platformi (u daljnjem tekstu: račun). Račun je jedinstveni, neprenosivi, elektronički račun, koji dodjeljuje COOPERATION MANAGER i aktivira korisnik, a koji mora biti pravilno registriran na način definiran ovim OUP-om i drugim objavljenim općim pravilima koja propisuje COOPERATION MANAGER.

6.2.

Automatski registrirani računi nisu dopušteni. Korisnik može imati samo jedan račun.

 

6.3.

Postupak registracije obavlja se elektroničkim putem, u okviru provođenja postupka podnošenja zahtjeva na https://portal.cooperationm.com platformi, podnošenjem i unosom traženih podataka i u skladu s danim uputama. Postupak registracije započinje aktivacijom Korisničkog računa od strane COOPERATION MANAGER-a. Unutar ovog računa ovlaštene osobe unose tražene podatke koji se moraju elektroničkim putem provjeriti ili provjeriti u obliku poveznice dostavljene korisniku odmah nakon aktivacije računa u automatski generiranom e-mailu  ili unosom jedinstvenog koda dobivene  SMS poruke. Aktiviranjem i provjerom računa kako je opisano, postupak registracije završio je između korisnika i COOPERATION MANAGER-a. Postupak registracije za korisnika započinje sklapanjem ugovora između korisnika i COOPERATION MANAGER-a, sukladno članku 1. ovog OUP-a

 

6.4.

Prijavom računa ovlaštene osobe Korisnika, Korisnik potvrđuje da ispunjava uvjete, ima potrebnu poslovnu sposobnost i ima odgovarajuću ovlast za sklapanje ovog pravnog posla u skladu s važećim propisima države sjedišta. Korisnik i svaki klijent korisnika moraju biti pravna osoba ili registrirani poljoprivredni iznajmljivač osnovan/registriran u skladu s propisima države sjedišta kako bi mogli samostalno registrirati račun. Korisnik (i svaki kupac) dužan je dostaviti i unijeti točne i potpune podatke potrebne za dovršetak postupka registracije Računa te ažurirati podatke čim dođe do njihove promjene. Svi podaci dostavljeni COOPERATION MANAGER-u podliježu uvjetima propisanim ovim OUP-om i politikom privatnosti. COOPERATION MANAGER obrađivat će podatke kako bi ispunio zakonom propisane obveze, odnosno u svrhe propisane zakonom, posebno: vođenje računa, osiguravanje jedinstvenog računa, sigurnosne probleme, uklanjanje pogrešaka, tehničku podršku itd.

 

6.5.

Korisnik je, u svoje ime i u ime svojih klijenata, odnosno osoba koje je ovlastio za pristup i korištenje njegovog računa, dužan pridržavati se ovog OUP-a. Korisnik snosi punu odgovornost za sve aktivnosti koje se provode putem svog računa te je dužan omogućiti i njemu i svojim klijentima i ovlaštenim osobama da budu upoznati s ovim OUP-om, da ih razumiju i pridržavaju ih se, što se odnosi na sva ostala pravila, politike, obavijesti i/ili ugovore koje objavljuje COOPERATION MANAGER.

 

6.6.

Korisnik snosi odgovornost za sigurnost svog računa i lozinke. COOPERATION MANAGER ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz propusta korisnika (ili neuspjeha kupca) u ispunjavanju obveza vezanih uz sigurnost računa i dostupne informacije.

 

6.7.

Korisnik ne smije koristiti svoj račun u bilo kakve nezakonite ili nedopuštene svrhe, niti na način koji je u suprotnosti s važećim zakonima/propisima, uključujući zaštitu intelektualnog vlasništva, zaštitu osobnih podataka i zaštitu poslovnih tajni. Korisnik ne smije koristiti račun na način koji rezultira ili može rezultirati prekidom, oštećenjem ili narušavanjem performansi https://portal.cooperationm.com/ platformi ili njezinim dijelovima/uslugama; ili na štetu drugih korisnika ili trećih strana. Neovlašteno korištenje računa, dostupna funkcionalnost https://portal.cooperationm.com/ platformi ili neovlaštene radnje smatrat će se posebno sljedećim:

 1. prikupljati ili tražiti adrese e-pošte ili druge podatke za kontakt drugih korisnika ili trećih strana radi slanja neželjenih komercijalnih ili drugih vrsta poruka ili komunikacija;
 2. prikupljanje ili pretraživanje osobnih podataka, tajnih ili zaštićenih podataka, u komercijalne ili nezakonite svrhe, kao i objavljivanje, prijenos, unos ili pohranjivanje takvih podataka;
 3. slanje uvredljivih, uznemirujućih, prijetećih ili neželjenih poruka, uključujući objavljivanje (URL) veza na oglase na https://portal.cooperationm.com/ sadržaju platforme ili platforme u neželjenim porukama e-pošte trećim stranama;
 4. lažno predstavljanje ili davanje netočnih informacija o njihovim ovlaštenjima, sposobnostima, pripadnosti ili povezanosti s određenom osobom;
 5. učitavanje, objavljivanje, prijenos, dijeljenje, spremanje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje sadržaja koji predstavlja, potiče ili pomaže u počinjenju kaznenog djela i krši prava trećih strana; kršenje primjenjivih zakona i drugih propisa; uvredljiv je, prijeteći, diskriminirajući, narušava ugled trećih strana, krši primjenjive zakone i druge propise; obmanjuje, uznemirava, zabranjuje, onemogućava ili otežava korištenje https://portal.cooperationm.com/ platforme ili koja može naštetiti COOPERATION MANAGER ili drugim korisnicima ili ih izložiti nekoj vrsti odgovornosti;
 6. koristiti Javu, tablice, HTML ili druge vrste računalnih kodova ili naredbi koje nisu dopuštene u porukama;
 7. korištenje, podupiranje ili promicanje nezakonitih poslovnih praksi, posebno nepoštenih, obmanjujućih ili nametljivih poslovnih praksi, nepoštenog tržišnog natjecanja (posebno slanja poruka ili izravnog ili neizravnog promicanja tržišnog natjecanja COOPERATION MANAGER, piramidalnih shema itd.);
 8. oglašavanje koje potiče ili navodi ponašanje koje ugrožava zdravlje, fizički i psihološki razvoj djece ili maloljetnika.

 

U slučaju korištenja računa koji je u suprotnosti s ovim člankom ili općenito OUP-om, COOPERATION MANAGER zadržava pravo otkazati korisnički račun, što rezultira uskraćivanjem prava pristupa sadržaju i mogućnošću korištenja platforme kao korisnika ili raskida ugovora.

6.8.

Korisnik ima pravo otkazati svoj račun u skladu s pravilima za otkazivanje računa, ovim OUP-om i odredbama ugovora sklopljenog između Korisnika i COOPERATION MANAGER-a. Otkazivanje korisničkog računa automatski poništava sve korisničke račune. Korisnik je dužan obavijestiti svoje kupce o otkazivanju i obavijestiti ih o posljedicama otkazivanja i vremenu do kojeg će im podaci platforme biti dostupni za preuzimanje (ispis). COOPERATION MANAGER ne snosi nikakvu odgovornost prema klijentima kupca u slučaju da korisnik propusti obvezu od ovog trenutka. 

6.9.

U slučaju radnji korisnika koje su u suprotnosti s ovim OUP-om i njegovim sastavnim dijelovima, važećim propisima ili ako su radnje korisnika štetne za https://portal.cooperationm.com/ platformu ili COOPERATION MANAGER- ili ako ponašanje korisnika nosi pravne ili materijalne rizike za COOPERATION MANAGER-a ili ako korisnik ugrožava prava trećih osoba ili po nalogu nadležnog tijela ili institucije, COOPERATION MANAGER ima pravo privremeno obustaviti i/ili ukinuti korisnički račun.  i odbaciti bilo kakvu trenutnu ili buduću mogućnost korištenja https://portal.cooperationm.com/ platforme ili poduzeti druge aktivnosti u skladu sa sporazumom.

 

6.10.

Korisnikov klijent stječe pravo na pristup sadržaju korisnika nakon postupka registracije svog računa, a nakon što korisnik pokrene postupak registracije. Postupak registracije računa je besplatan, provodi se elektroničkim putem, u okviru provođenja postupka prijave na https://portal.cooperationm.com/ platformi, podnošenjem i unosom traženih podataka te u skladu s danim uputama. Postupak registracije započinje aktivacijom računa (dijela koji je ispunio korisnik) nakon čega se mora elektronički provjeriti u obliku poveznice dostavljene korisniku odmah nakon aktivacije računa u automatski generiranom e-mailu ili unosom jedinstvenog koda dobivenog SMS-om. Aktiviranjem i provjerom računa na opisani način započeo je postupak registracije klijenta, a onog trenutka kada klijent generira lozinku za pristup računu, postupak registracije računa klijenta je završio i uspostavljen je odnos između klijenta kupca i COOPERATION MANAGER. Odnos između klijenta kupca i COOPERATION MANAGER-a u vezi s korištenjem platforme primjenjivat će se u skladu s odredbama ovih OUP-a i drugih općih akata COOPERATION MANAGER-a, koje kupac prihvaća registracijom računa prema ovoj točki.

7. POSTAVLJANJE KORISNIČKOG SADRŽAJA / PRAVILA OGLAŠAVANJA

7.1.

Korisnik koji je uspješno registrirao račun može objaviti svoj sadržaj na https://portal.cooperationm.com/ platformi pod propisanim i primjenjivim uvjetima. Otkrivanje sadržaja vrši se elektroničkim putem u sklopu vođenog postupka na Platformi, podnošenjem traženih podataka i sadržaja te u skladu s danim uputama.

 

7.2.

Svi dostavljeni korisnički podaci podliježu uvjetima propisanim ovim OUP-om i politikom zaštite osobnih podataka i koristit će se u zakonski propisane svrhe, za ispunjavanje ugovornih obveza ili za pružanje korisničke podrške. Više informacija o postupanju s dostavljenim osobnim podacima i podacima koje COOPERATION MANAGER objavljuje drugim korisnicima Platforme potražite u Pravilima o privatnosti.

 

7.3.

Korisnik i klijent korisnika (u mjeri u kojoj se primjenjuje na sadržaj klijenta korisnika) ovlašteni su i odgovorni za postupak objavljivanja korisničkog sadržaja/oglašavanja, odnosno sadržaja korisnika. za odabir teksta, sadržaja, podataka i dokumenata koji se prenose oglasnom porukom, za određivanje i promjenu sadržaja reklamne poruke i prenesenih podataka te za odabir primatelja prijenosa, odnosno za određivanje i promjenu sadržaja reklamne poruke i podataka koji se prenose. reklamne poruke. Korisnik i kupac dužni su dostaviti i unijeti točne i potpune podatke potrebne za dovršetak postupka objavljivanja reklamne poruke te ažurirati podatke čim dođe do njihove promjene.

 

7.4.

Oglas koji je korisnik objavio može biti vidljiv samo svojim klijentima. Oglas koji je objavio korisnikov klijent vidljiv je isključivo korisniku kojem je oglas poslan.

 

7.5.

Dovršenjem postupka objave reklamne poruke na prethodno opisani način, Korisnik je izdao nalog za oglašavanje između Korisnika i COOPERATION MANAGER-a sklopljen ugovor o oglašavanju kojim se uređuju prava i obveze vezane uz prijenos reklamne poruke putem platforme https://portal.cooperationm.com koju je odredio ovaj OUP i njegovi sastavni dijelovi, što će biti potvrđeno posebnim ugovorom sklopljenim s posebnim ugovorom sklopljenim s  Korisnik. Registrirani korisnik nakon objave reklamne poruke (oglasa) ima sva prava i obveze koje proizlaze iz Zakona o oglašavanju Republike Hrvatske.

 

7.6.

Izvršenjem naloga za oglašavanje koji je dao Korisnik, odnosno prijenosom prava na oglašavanje i objavljivanjem reklamne poruke na https://portal.cooperationm.com/ platformi, COOPERATION MANAGER je u potpunosti ispunio svoje ugovorne obveze te je usluga u potpunosti izvršena. Oglasi i njihov sadržaj, kao i korisnički podaci koji su nužno objavljeni u oglasu (naziv računa, kontakt telefon /e – mail adresa) bit će objavljeni i javno dostupni korisnicima, s čime je korisnik upoznat i pristaje. Prihvaćanjem ovog OUP-a registrirani korisnik dogovara i prihvaća mogućnost kontaktiranja na e – mail ili telefonski broj od strane drugih korisnika platforme (uz korisnike) radi implementacije trgovine, kao i u svrhu kontaktiranja uprave COOPERATION MANAGER-a. Osim toga, korisnik se slaže da prihvaćanjem ovog OUP-a, COOPERATION MANAGER ima pravo objaviti svoj naziv tvrtke i logotip u marketinške svrhe na službenim profilima koje COOPERATION MANAGER vodi (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin) ili na pisanom materijalu.

 

7.7.

Korisnik kontrolira pristup i odgovore klijenta korisnika za njegovo korištenje usluga (ponašanja) u skladu s ovim OUP-om. Korisnik je isključivo odgovoran za sve administrativne i sigurnosne aspekte vezane uz korištenje usluga platforme. COOPERATION MANAGER nije odgovoran za bilo kakav korisnički pristup ili vjerodajnice. Ako korisnik pruži korisničke podatke za daljnju obradu, korisnik je isključivo odgovoran za točnost i zakonito prikupljanje i obradu tih podataka.

 

7.8.

Sukladno ovom OUP-u, COOPERATION MANAGER uložit će komercijalno razumne napore kako bi korisniku pružio pomoć telefonom ili e-mailom, od 8:00 do 16:00 sati, osim neradnih dana. U sklopu postupka registracije korisnik identificira administrativno korisničko ime i lozinku za račun na platformi COOPERATION MANAGER.

7.9.

COOPERATION MANAGER zadržava pravo: odbiti objaviti oglas korisnika i/ili izmijeniti sadržaj oglasnih oglasa Korisnika u skladu s propisima i uvjetima navedenim u ovom OUP-u.

 

7.10.

Bez obzira na ostale odredbe ovog OUP-a, na oglase koje Korisnik objavljuje putem https://portal.cooperationm.com/ platforme primjenjuju se sljedeća pravila, obveze i ograničenja:

 1. reklamne poruke moraju biti u skladu s načelima i obvezama propisanim Zakonom o oglašavanju i drugim propisima Republike Hrvatske o ispadanju iz lige;
 2. nije dopušteno oglašavanje:
 3. medicinski ili alternativni – medicinski postupci i metode, osim u slučaju pravnih osoba koje imaju potvrdu ili posebnu dozvolu za obavljanje takvih aktivnosti ili primaljstvo;
 4. droga i njihova uporaba;
 5. lijekovi;
 6. dodaci prehrani ili dodaci prehrani, osim u slučaju pravnih osoba koje imaju potvrdu o upisu takvih proizvoda u bazu podataka koju vodi Ministarstvo zdravstva, ) :
 7. oružje i streljivo, uključujući kopije oružja, počevši od pištolja, kao i sličnih predmeta i uređaja za samoobranu (posebno su dopušteni bokseri, palice, elektrošokeri, suzavac, sprejevi itd.); Lovačko i sportsko oružje i miniati za to oružje posebno su dopušteni;
 8. duhan i duhanski proizvodi, elektroničke cigarete i slično, kao i njihova uporaba/potrošnja;
 9. alkoholna pića sa sadržajem alkohola većim od 20% i njihovom konzumacijom, kao i bilo kakvim naglaskom na zaštitni znak ili drugu oznaku alkoholnog pića;
 10. piratstvo i piratske kopije proizvoda, digitalna distribucija računalnih igara i njihova nabava za fizičke osobe, distribucija drugih digitalnih dobara (internetski računi, profili, softverske instalacije, kriptovalute i još mnogo toga);
 11. Pirotehnika:
 12. preprodaja i kupnja ulaznica za sportske, kulturne, umjetničke i druge događaje, kina itd.
 13. osobni kontakti za upoznavanje, posredovanje u susretu, brak ili odnos, prostitucija;
 14. zapošljavanje, posredovanje pri zapošljavanju;
 15. mogućnosti za “internetsku zaradu” i slično, potražnju za novčanom pomoći ili zajmovima;
 16. pornografija i bilo koji drugi sadržaj koji se može okarakterizirati kao depresivan i aludirajući na pornografski sadržaj, prostituciju ili bilo koje druge provokacije;
 17. igre na sreću, klasične i posebne igre na sreću (igre koje se igraju u igrama, kockarnicama, automatima, klađenje na sportske rezultate), srećke i ulaznice (ulaznice, ulaznice) koje ne mogu biti predmet prodaje, koncesije, izdavanja i bilo kojeg drugog predstavljanja na teritoriju Republike Hrvatske u skladu sa zakonom koji uređuje igre na sreću. Dopušteno je oglašavati igre bez igara (kvizovi znanja, vještine, aukcije i sl.) pod uvjetom da organizator na jasan i razumljiv način u oglašavanju ističe pravila igre, vrstu i visinu nagrade, tj. Zakon o oglašavanju;
 18. provokacija / ugrožavanje sigurnosti i zdravlja; Zabranjeno je da reklamna poruka, izravno ili neizravno, potiče diskriminaciju na bilo kojoj osnovi, posebno na temelju uvjerenja, nacionalne, etničke, vjerske, rodne ili rasne pripadnosti, političke, seksualne ili druge orijentacije, socijalnog podrijetla, imovinskog statusa, kulture, jezika, dobi ili druge orijentacije, socijalnog podrijetla, imovinskog statusa, kulture, jezika, dobi ili psihološke ili psihološke ili Zabranjeno je da se reklamnom porukom potiče ponašanje koje ugrožava zdravlje ili sigurnost primatelja reklamne poruke, a posebno: 1) prizori nasilja i uništavanja predmeta i prirode, osim u cilju suzbijanja takvog ponašanja 2) prikazi koji mogu izazvati strah i agresiju 3) seksualno uznemiravanje 4) prikaz maloljetnika u odnosu na seksualnost, kao i muškaraca i žena te dječaka ili djevojčica sa spolnim obilježjima propisi o okolišu, kao i iznošenje lažnih tvrdnji (na primjer isticanjem riječi “ekološki sigurno”, “štetno za okoliš”, “eko hrana”, “organski proizvod” i slične riječi ili simboli) da roba ili usluge imaju pozitivan ili štetan utjecaj na zdravlje ili zaštitu okoliša.
 19. hrana i piće za djecu mlađu od 6 mjeseci te samo oglašavanje mlijeka, druge hrane i pića za dojenčad do šest mjeseci starosti, kao i pribor za njihovu uporabu
 20. politički sadržaj

 

 1. poruke obavijesti ne smiju biti u obliku niti predstavljati javno obraćanje, proglase, pozive, natječaje itd. Osim toga, reklamne poruke ne smiju biti u obliku potražnje u bilo kojem obliku (nestale osobe, kupnja ili kupnja proizvoda, potražnja radnika, potražnja za robom itd.). Izuzeće od zabrane objavljivanja oglasa drže pravne osobe koje traže proizvode čija je svrha i svrha povezana s aktivnostima pravne osobe;
 2. oglasi ne smiju sadržavati fotografije ili prikaze osoba, tuđa osobna imena i prezimena ili podatke koji omogućuju osobnu identifikaciju trećih fizičkih osoba, osim u slučaju: 1) izričitog pristanka osobe na fotografiji ili nositelja tog osobnog imena ili prezimena ili vlasnika drugih osobnih podataka 2) za fotografije: korištenje posebnih fotografija za prodaju licence za uporabu (“stock fotografija”)
 3. oglasi ne smiju sadržavati reference (putem poveznice – ili na neki drugi način) na druge portale za oglašavanje, oglašivače i njihove web stranice, elektroničke (internetske) trgovine itd., profile na društvenim mrežama koji se koriste u svrhu oglašavanja ili prodaje robe (Facebook, instragram, twitter…) osim ako oglašivač ne aktivira promociju koja uključuje unos veze izravno na njegovu vanjsku web stranicu ili profil. također, oglasi ne smiju sadržavati zaštitne znakove, logotipe  ili oznake, osim ako nisu označeni  zaštitnim znakom ili logotipom samog oglašivača.
 4. oglasi se ne smiju svrstavati u pogrešne ili neprikladne kategorije / potkategorije;
 5. fotografije, opis i/ili naslov oglasa ne smiju biti različiti ili u suprotnosti s oglašenom stavkom;

 

 

7.11.

Korisnik i klijent korisnika mogu putem COOPERATION MANAGERA, u obliku elektroničkog dokumenta, zaključiti ili izdati:

 

 • Ugovori o kupnji robe – Korisnik i klijent mogu sklopiti tipičan ugovor o kupnji robe koju nudi COOPERATION MANAGER, a isto mogu potpisati biometrijskim potpisom u skladu s OUP-om. Ako Korisnik i kupac žele sklopiti drugi kupoprodajni ugovor, isto mogu unijeti u COOPERATION MANAGER u PDF formatu.

COOPERATION MANAGERA ne može biti odgovoran za Kupoprodajni ugovor sklopljen u COOPERATION MANAGER platformi ili u vezi s njegovim oblikom, sadržajem ili dopuštenim prema zakonu Republike Hrvatske. O obliku Kupoprodajnog ugovora odlučuje se odlukom COOPERATION MANAGERA.

 

 • Otpremnice za robu koje korisnik i/ili klijent korisnika može zaključiti kao tipičan brodski kontejner za robu koji se može zaključiti putem COOPERATION MANAGER-a kao elektroničkog dokumenta, mogu se potpisati biometrijskim potpisom, u skladu s OUP-om. Ako Korisnik i kupac žele koristiti drugi oblik otpremnice, isto mogu unijeti u COOPERATION MANAGER u PDF-u. U slučaju da se otpremnica unesena u COOPERATION MANAGER-u u obliku PDFa COOPERATION MANAGER-a, ona ne može biti odgovorna za sadržaj i oblik takvog otpuštanja.

 

COOPERATION MANAGERA zadržava pravo uklanjanja korisnika u slučaju da upiše otpremnicu koja nije u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina i odgovarajućim podzakonskim aktima, ako takva neuredna otpremnica prijeti štetom ugledu COOPERATION MANAGER-a.

 

Otpremnica iz prethodnog stavka mora sadržavati sljedeće elemente:

 

 • naziv tvrtke, adresa, PIB i matični broj ili broj poljoprivrednog iznajmljivača (BPG), odnosno broj iz odgovarajućeg  registra proizvođača ili dobavljača;  broj i datum  izdavanja dokumenta;
 • naziv, mjerna jedinica i količina robe;
 • nabavna cijena robe;
 • zaduženje za vlastitu robu;
 • prodajna cijena robe.
 • broj iz odgovarajućeg registra dobavljača, primatelja i prijevoznika (ako ih ima),
 • mjesto i adresa objekta s kojeg se isporučuje i na koji se isporučuje,
 • ime, prezime i potpis odgovornih osoba dobavljača i prijevoznika,

 

7.11.1.

U COOPERATION MANAGER moguće je  unijeti  druge dokumente kao što su:

 • Račun;
 • Račun – Otpremnica;
 • Prijevozni list;
 • Prijemni list
 • Ostali dokumenti koji prate transakciju.

 

Dokumenti iz ovog članka mogu se dodati COOPERATION MANAGER-u u PDF formatu gdje COOPERATION MANAGER nije odgovoran za njihovu formalnu i materijalnu valjanost i usklađenost s propisima Republike Hrvatske.

 

7.12.

Omogućeno je potpisivanje dokumenata koji se mogu sklopiti putem COOPERATION MANAGER-a biometrijskim potpisom. Sukladno članku 7.11. Moguće je potpisati Kupoprodajni ugovor i Otpremnicu vlastitim potpisom.

7.12.1.

Vlastoručnim potpisom smatra se potpis na ekranu koji podržava mogućnost ostavljanja takvog potpisa. Vlastoručni potpis na navedenim dokumentima korisnici i klijenti ostavljaju povlačenjem olovke, ili na drugi način kako je tehnološki dopušteno i omogućeno, na zaslonu uređaja, ili na pratećoj opremi uređaja koja omogućuje takvo potpisivanje dokumenta, ostavljajući trag potpisa za korisnika u polju namijenjenom njihovoj sluškinji unutar samog dokumenta.

 

7.12.2.

Potpis na dokumentu kako je opisano u članku 7.12.1. OUP se smatra elektroničkim potpisom, a ne kvalificiranim elektroničkim potpisom u skladu s propisima Republike Hrvatske koji reguliraju elektronički potpis i elektronički dokument.

 

7.12.3.

Vlastoručnim potpisivanjem u skladu s člankom 7.12.1. OUP se može smatrati ručno izrađenim potpisom na uređaju koji ima mogućnost snimanja biometrijskog potpisa , kao i na uređaju koji nema takvu funkcionalnost.

 

7.12.4.

Dokumenti uneseni u COOPERATION MANAGER ne mogu se potpisati na način opisan u članku

7.12.5.

OUP i takvi dokumenti mogu se potpisati ručno prije digitalizacije samog dokumenta ili kvalificiranim elektroničkim potpisom, u skladu s propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje elektronički potpis i elektronički dokument.

 

COOPERATION MANAGER neće biti odgovoran za unos elektroničkih dokumenata koji nisu adekvatno potpisani ili nisu potpisani te ne smije snositi nikakvu odgovornost za valjanost dokumenta ili potpisa unesenog na isti.

 

COOPERATION MANAGER zadržava pravo uklanjanja korisnika u slučaju opasnosti od narušavanja ugleda COOPERATION MANAGER, zbog korištenja vrste potpisa ili karaktera koji nije dopušten propisima Republike Hrvatske kojim se uređuje elektronički potpis i elektronički dokument.

 

7.13. DVOSTRUKA AUTENTIFIKACIJA

7.13.1.

Korisnik koji potpiše dokument u skladu s člankom 7.12. OUP mora potvrditi svoj identitet tako što će COOPERATION MANAGER od Korisnika zatražiti da prilikom potvrđivanja potpisa Korisnika na platformi unese jednokratni kôd koji će biti poslan SMS porukom na broj koji je korisnik registrirao na platformi.

7.13.2.

U slučaju da Klijent korisnika potpiše dokument na Uređaju Korisnika, odgovorna osoba Korisnika dužna je provjeriti potpis SMS porukom identičnom kao u članku 7.13.1. OUP-a, ili, po njegovom izboru, odgovorna osoba Korisnika unutar platforme autentifikacijom polja u kojem stoji da je osobno vidio trenutak potpisivanja od strane Korisnika.

 

8. IZMJENA KORISNIČKOG SADRŽAJA I SADRŽAJA

8.1.

Korisnički sadržaj uključuje sve komunikacije, zvuk, tekst, podatke, grafike, fotografije, slike te sve materijale i informacije koje Korisnik dostavlja, unosi, objavljuje i prenosi putem https://portal.cooperationm.com/ platforme, kao i sve aktivnosti koje se obavljaju unutar Računa, čak i kada ih obavljaju druge osobe koje imaju pravo pristupa računu.

8.2.

Korisnik je jedini vlasnik i u potpunosti odgovoran za korisnički sadržaj. Korisnik jamči da User Content ne podliježe nikakvoj obvezi, bilo povjerljivosti ili nekoj drugoj vrsti, od strane COOPERATION MANAGER-a i COOPERATION MANAGER neće biti odgovoran za bilo kakvu upotrebu ili objavljivanje bilo kojeg korisničkog sadržaja. Iznimno, korisnički sadržaj – podaci koji predstavljaju osobne podatke korisnika podliježu režimu, pravima i obvezama te odgovornostima uređenim Politikom zaštite osobnih podataka.Korisnik je jedini vlasnik i u potpunosti odgovoran za korisnički sadržaj. Korisnik jamči da User Content ne podliježe nikakvoj obvezi, bilo povjerljivosti ili nekoj drugoj vrsti, od strane COOPERATION MANAGER-a i COOPERATION MANAGER neće biti odgovoran za bilo kakvu upotrebu ili objavljivanje bilo kojeg korisničkog sadržaja. Iznimno, korisnički sadržaj – podaci koji predstavljaju osobne podatke korisnika podliježu režimu, pravima i obvezama te odgovornostima uređenim Politikom zaštite osobnih podataka.

8.3.

COOPERATION MANAGER ne smije i nije dužan pregledavati, provjeravati ili pratiti korisnički sadržaj prije objave ili kontinuirano. Međutim, kako bi se osigurala sigurnost, ispunile obveze predviđene  važećim propisima, zaštitili legitimni interesi COOPERATION MANAGER-a i trećih strana, ili po nalogu nadležnih tijela i institucija, ovlaštene osobe COOPERATION MANAGER-a mogu pregledavati i/ili nadzirati korisnički sadržaj i/ili pohranjivati komunikaciju korisnika prilikom korištenja https://portal.cooperationm.com/ platforme, pri čemu korisnik (kao i bilo koji klijent korisnika) daje neopozivu suglasnost za takvo praćenje,  pregledi i uštede.

 

8.4.

COOPERATION MANAGER ima pravo otkriti, prenijeti ili učiniti dostupnim korisnički sadržaj koji inače nije dostupan trećim stranama, iz sljedećih razloga: 1) kako ne bi postupio suprotno bilo kojem zakonu, propisu ili zahtjevu / računu ovlaštenih tijela i institucija; 2) poštivati ovaj OUP ili bilo koji drugi ugovor; 3) kako bi zaštitio svoja zakonska i ugovorna prava; 4) u slučaju da je nečije zdravlje ili sigurnost ugrožena; ili 5) prijaviti kazneno djelo ili bilo koju drugu nezakonitu aktivnost.

 

8.5.

Bez obzira na pravila koja se odnose na sadržaj i prijenos reklamnih poruka iz ovog OUP-a, Korisnik je posebno dužan ne objavljivati, unositi, objavljivati ili prenositi sadržaj koji: 1) krši, nezakonito stječe ili zloupotrebljava patent, autorsko pravo, žig, poslovnu tajnu, neimovinsko pravo i drugo intelektualno vlasništvo treće strane ili osobno pravo ili privatnost; 2) krši ili potiče ponašanje kojim se krši primjenjivi zakon ili propis ili dovodi do materijalne odgovornosti; 3) je varljiv, neistinit, obmanjujući 4) pogrdan je, nepristojan, vulgaran ili uvredljiv; 5) propagira diskriminaciju, fanatizam, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje pojedinaca ili skupina; 6) je nasilan ili prijeti ili propagira nasilje ili aktivnosti nad određenim osobama ili subjektima ili 7) propagira nezakonite ili štetne aktivnosti.

 

8.6.

COOPERATION MANAGER ima pravo, ali ne i obvezu, u bilo kojem trenutku i bez prethodnog upozorenja, ukloniti, opozvati ili onemogućiti pristup korisničkom sadržaju koji, prema svojoj savjesnoj procjeni, utvrdi da krši ovaj OUP ili je na drugi način štetan za https://portal.cooperationm.com/ platformu ili ako to naloži nadležno tijelo ili institucija.

 

8.7.

Sav korisnički sadržaj nepovratno se briše iz baze podataka https://portal.cooperationm.com/ platforme i COOPERATION MANAGER nakon što se račun otkaže ili prekine u skladu s ovim OUP-om. Sukladno zakonu i propisima, COOPERATION MANAGER zadržat će do 30 dana nakon otkazivanja ili ukidanja računa, nakon čega se navedeni podaci nepovratno brišu.

 

9. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I NAKNADA ŠTETE

9.1.

Korisnik (klijenti kupaca) koristi https://portal.cooperationm.com/ platformu na vlastitu odgovornost. Prava se prenose, a usluge se pružaju putem https://portal.cooperationm.com/ platforme u percipiranom stanju, na principu “kakav jest” ili “kakav je dostupan” bez ikakvih jamstava ili izjava, izričitih ili implicitnih. COOPERATION MANAGER ne daje nikakva jamstva, izričita ili implicirana, koja se mogu primjenjivati na njegove usluge, uključujući, bez ograničenja, jamstvo prihvatljivosti za određenu svrhu, jamstva koja mogu proizaći iz poslovne ili poslovne prakse te sva jamstva u pogledu točnosti, pouzdanosti ili kvalitete bilo kojeg sadržaja ili informacija sadržanog u https://portal.cooperationm.com/ platformi.

 

9.2.

COOPERATION MANAGER ne jamči da funkcioniranje https://portal.cooperationm.com/ platforme neće biti prekinuto ili besprijekorno, da će se nedostaci riješiti ili da ne postoji rizik od računalnih virusa ili drugih štetnih komponenti.

 

9.3.

COOPERATION MANAGER zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti, ažurirati ili privremeno ili trajno obustaviti ili ograničiti pristup određenim funkcionalnostima ili dijelovima https://portal.cooperationm.com/ platforme, uz obavijest korisniku i uz isključenje bilo kakve odgovornosti po bilo kojoj osnovi u vezi s tim.

 

9.4.

Korisnik preuzima svu odgovornost za odabir proizvoda i usluga kako bi postigao željene rezultate.

9.5.

Korisnik izričito navodi da razumije i prihvaća da COOPERATION MANAGER ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne isključivo štetu nastalu gubitkom dobiti, poslovnim mogućnostima, korištenjem podataka ili drugim nematerijalnim gubicima (čak i ako je bio obaviješten o mogućnosti takve štete ili je trebao znati da takva mogućnost postoji) koja proizlazi iz:  1) korištenje ili nemogućnost pristupa i korištenja https://portal.cooperationm.com/ platforme iz bilo kojeg razloga; 2) od robe, podataka, informacija ili usluga dobivenih ili dobivenih, odnosno pruženih ili transakcija izvršenih putem platforme https://portal.cooperationm.com/ 3) neovlaštenog pristupa ili izmjene korisničkog prijenosa ili podataka te 4) izjava ili radnji bilo koje treće strane u vezi s https://portal.cooperationm.com/ platformom.

 

9.6.

COOPERATION MANAGER ni na koji način ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu u iznosu većem od iznosa koji je korisnik platio COOPERATION MANAGER-u za korištenje platforme https://portal.cooperationm.com/, u razdoblju od tri (3) mjeseca prije štete.

 

9.7.

COOPERATION MANAGER može obustaviti korisnički pristup bilo kojoj ili svim Uslugama bez prethodne obavijesti za: (I) korištenje Usluga na način koji krši primjenjive lokalne, državne ili strane zakone ili propise ili propise ili uvjete ovih OUP-ova ili (II) ponovljene slučajeve objavljivanja ili učitavanja materijala koji krši ili navodno krši autorska prava ili prava žiga bilo koje osobe ili subjekta. COOPERATION MANAGER može, bez najave, pregledati i staviti u karantenu sve podatke o kupcima za koje utvrdi da u dobroj vjeri krše ove uvjete.  COOPERATION MANAGER nije dužan unaprijed pregledati, kontrolirati, nadzirati ili mijenjati korisničke podatke.

9.6. U slučaju pretplate od deset (10) dana nakon slanja obavijesti, pristup platformi  https://portal.cooperationm.com/ bit će obustavljen. Ako je pretplatnička usluga obustavljena zbog neplaćanja, COOPERATION MANAGER može naplatiti naknadu za ponovno aktiviranje Usluge.

 

9.8.

Ako korištenje https://portal.cooperationm.com/ platforme od strane korisnika stvara sigurnosnu ranjivost ili šteti COOPERATION MANAGER ili drugima, tada se sav ili bilo koji pristup platformi može obustaviti elektroničkom ili telefonskom obavijesti. Ništa u ovoj odredbi ne ograničava pravo COOPERATION MANAGER na raskid Ugovora iz gore navedenog razloga, ako se utvrdi da se korisnik ponaša ili djeluje na način koji ima ili može negativno utjecati na COOPERATION MANAGER ili klijente.

 

9.9.

COOPERATION MANAGER nije odgovoran za sadržaj i vrijeme, redoslijed, točnost, adekvatnost ili potpunost informacija koje stvaraju i prenose treće strane, kao što su vijesti i poveznice. Sva mišljenja ili preporuke izražene kroz druge odnose isključivo su mišljenja neovisnih dionika i nisu mišljenja ili preporuke COOPERATION MANAGER. Materijali i poveznice trećih strana na njih pružaju se isključivo kao pogodnost za korisnike, a korisnik im pristupa i koristi ih u cijelosti na vlastitu odgovornost i podložno uvjetima i odredbama takvih trećih strana.

 

10. OSTALE ODREDBE

10.1.

Platforma rukuje COOPERATION MANAGER u Republici Hrvatskoj. Korisnici (klijenti korisnika) koji odluče pristupiti Web stranici i/ili platformi s web stranica izvan Republike Hrvatske to čine na vlastitu inicijativu i snose odgovornost za poštivanje relevantnih lokalnih zakona.

 

10.2.

Neuspjeh COOPERATION MANAGER da provede bilo koju odredbu propisanu ovim OUP-om ne smatra se odricanjem od sadašnjih i budućih prava prema takvim odredbama, niti će na bilo koji način utjecati na prava bilo koje od ovih odredbi. Izričito odricanje od prava COOPERATION MANAGER-a na temelju uvjeta, uvjeta ili zahtjeva ovog OUP-a ne smatra se odricanjem od buduće obveze poštivanja takvih odredbi, uvjeta ili zahtjeva.

 

10.3.

Ako se bilo koja od odredbi ovog OUP-a iz bilo kojeg razloga smatra nevažećom ili neprovedivom, ona će se izmijeniti u mjeri u kojoj je to potrebno za primjenu, ali bez utjecaja na namjeru ugovornih strana, a ostatak tog OUP-a i dalje će biti na snazi. Međutim, ako se utvrdi da takva odredba nije izmijenjena, smatrat će se odvojenom od drugih uvjeta i neće utjecati na valjanost i primjenu  drugih odredaba.

 

11. PROMJENE OUP-A

11.1.

COOPERATION MANAGER zadržava pravo revizije, ažuriranja, izmjene ili brisanja određenih odredbi ovog OUP-a prema vlastitom nahođenju i prethodnoj obavijesti. Ako COOPERATION MANAGER promijeni OUP, dužan je objaviti promjenu na web stranici ili obavijestiti korisnika o istoj.

 

11.2.

Ako korisnik ne prihvati revidirane ili nove uvjete korištenja koji su stupili na snagu, bit će mu onemogućeno daljnje korištenje računa na https://portal.cooperationm.com/ platformi dok na njega ne pristane, što može učiniti najkasnije u roku od 60 dana. Osobni podaci korisnika ne žele biti u skladu s revidiranim uvjetima korištenja brišu se na zahtjev tog korisnika profesionalnoj usluzi https://portal.cooperationm.com/ platformi.

 

 

Privitak 1 OUP – procedura temeljena na korisničkim odnosima

 

1. Ugovor

Odnos korisnika između CM-a i pravne osobe koja želi postati korisnik platforme započinje sklapanjem Ugovora o korištenju platforme, koji se zaključuje na razdoblje navedeno u svakom pojedinom slučaju. Ugovor je sklopljen u pisanom obliku. Sastavni dio ugovora sastoji se od OUP-a sa svim prilozima.

 

2. Pretplata

Korisnik će platiti naknadu za korištenje platforme. Plaćanje može biti jednokratno (za cijelo vrijeme trajanja ugovora) ili uzastopno (mjesečno/tromjesečno). Iznos naknade i dinamike plaćanja odredit će se svakim pojedinačnim ugovorom, ovisno o broju kupaca.

 

3. Pristup i pravo korišćenja

Tijekom razdoblja pretplate korisniku će biti odobren pristup i korištenje usluga platforme kako je opisano u ovom OUP-u. Pravo na pristup i korištenje nije isključivo, dostupno u cijelom svijetu i ograničeno je na trajanje pretplate, odredbe OUP-a i zakona. Pravo na pristup i korištenje usluga postaje aktivno nakon plaćanja naknade za korištenje, osim ako se ugovorom to pitanje regulira na drugačiji način. Nakon sklapanja ugovora i isplate naknade korisnik ima pravo instalirati i koristiti Softver za koji je ugovor sklopljen. Korisnik može koristiti usluge i softver samo u svrhu svog poslovanja i u svrhe za koje su usluge i softver namijenjeni i stvoreni.  Korisnik može dopustiti svojim klijentima (korisničkim klijentima) korištenje softvera i usluga platforme pod uvjetima OUP-a i ugovora.  Pravo na korištenje softvera i usluga platforme ima samo pravna osoba s kojom je ugovor sklopljen – korisnik ne smije omogućiti povezanoj pravnoj ili drugoj pravnoj osobi po bilo kojoj osnovi. Kršenje ove obveze razlog je jednostranog raskida ugovora od strane CM-a i trenutne suspenzije korisničkih prava na platformi i softveru.

4. Zaštita integriteta platforme i softvera.

Korisnik ne smije i/ili pokušati onemogućiti, izmijeniti ili na drugi način pokušati izbjeći bilo kakav pristup ili mehanizam naplate povezan s korištenjem usluga. Korisnik ne smije iznajmljivati, iznajmljivati, posuđivati, preprodavati, prenositi ili ugostiti usluge platforme ili bilo kojeg njezina dijela, trećim stranama ili njima, uključujući povezane osobe korisnika, niti ih koristiti u njihovo ime, osim ako to nije izričito dopušteno u OUP-u ili ugovoru. Korisnik ne smije koristiti usluge platforme za stvaranje ili podršku, izravno ili neizravno, proizvoda ili usluga konkurentnog CM-a.  CM ima pravo nadzirati korištenje usluga platforme u skladu s OUP-om i u slučaju da smatra da je ponašanje Korisnika u ovom trenutku u suprotnosti s preuzetim obvezama, CM ima pravo uskratiti Korisniku pristup platformi, raskinuti ugovor i poduzeti sve ostale zakonom propisane pravne i činjenične radnje, kako bi zaštitio svoja prava i poslovne interese.

 

5. Vlasnička prava

Korisnik ima sva prava vezana uz podatke o kupcima. COOPERATION MANAGER posjeduje i zadržava sva prava, vlasništvo i interes za (a) pretplatničke usluge i softver, sva njihova poboljšanja, promocije ili izmjene, (b) bilo koji softver, aplikacije, izume ili drugu tehnologiju razvijenu u vezi s bilo kojim uslugama ili podrškom koju pruža COOPERATION MANAGER i (c) sva prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na bilo koje od navedenog. Korisnik je korisnik usluga koje pruža COOPERATION MANAGER, u cijelosti ili djelomično, ni na koji način, osim ako ih nije izričito ovlastio COOPERATION MANAGER, u pisanom obliku. Korisnik ne može koristiti bilo koji od zaštitnih znakova COOPERATION MANAGER -a bez prethodnog pismenog dopuštenja. Voditelju suradnje daje besplatno, u svijetu, trajno, neopozivo, uklonjivo pravo na korištenje, izmjenu, distribuciju i ugradnju u usluge ili softver (bez pripisivanja bilo kakve vrste) bilo kakvih prijedloga, zahtjeva za poboljšanje, preporuka, prijedloga, ažuriranja ili drugih povratnih informacija ili informacija koje pruža korisnik ili bilo koji kupac u vezi s radom ili radom usluge ili softvera. Odredbe ove točke podliježu svim pravima koja možemo dati jedni drugima u skladu sa sporazumom, OUP-om i zakonom.

6. Pristup podacima o kupcima

Korisnik ima sve podatke o svojim klijentima i odgovoran je za sadržaj svih podataka o kupcima. Korisnik ima isključivu odgovornost za točnost, kvalitetu, integritet, zakonitost, pouzdanost i praktičnost korisničkih podataka. Korisnik pruža i zadržava sva prava na podatke o kupcima potrebne za COOPERATION MANAGER za pružanje usluga bez kršenja prava trećih osoba. COOPERATION MANAGER nema i neće preuzeti nikakve obveze koje se odnose na podatke o kupcima ili korištenje usluga osim onih koje su izričito navedene u ovom OUP-u ili u skladu s važećim zakonom.