Politika privatnosti

1. UVOD

  • Područje primjene

1.1.      Ova Politika privatnosti se primjenjuje na pitanja osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju putem platforme COOPERATION MANAGER. Politika privatnosti je sastavljena u skladu s Uredbom (kako je definirana niže) te drugim pravnim aktima kojima se uređuju pitanja zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

 

1.2.      Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Sukladno navedenom, ova Politika privatnosti se primjenjuje na korisnike platforme COOPERATION MANAGER – fizičke osobe, dok se na korisnike COOPERATION MANAGER-a – poslovne subjekte primjenjuje samo u onoj mjeri u kojoj se podaci odnose na fizičke osobe (npr. ime i prezime i podaci osobe za kontakt u poslovnom subjektu).

 

1.3.      Radi lakšeg snalaženja, pojmovi u ovoj Politici privatnosti će imati sljedeće značenje:

  • Definicije

– “COOPERATION MANAGER” – znači platforma COOPERATION MANAGER na kojoj način i svrhe osobnih podataka definira trgovačko društvo COOPERATION MANAGER sa sjedištem u Osijeku, Josipa Jurja Strossmayera 341, registrirano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem upisa (MBS): 030264868, OIB: 05274678121

COOPERATION MANAGER, u odnosu na poljoprivrednike – fizičke osobe, ima status izvršitelja obrade osobnih podataka, a sve imajući u vidu da jedinu aktivnost obrade od strane COOPERATION MANAGER-a predstavlja mogućnost pristupa osobnim podacima poljoprivrednika u okviru aktivnosti održavanja funkcionalnosti platforme. Izjavljivanjem poslovnog subjekta – poljoprivrednog iznajmljivača da je pročitao i razumio ovu Politiku privatnosti, poslovni subjekt – poljoprivredni iznajmljivač pristaje na standardne ugovorne klauzule s ciljem osiguranja standarda zaštite osobnih podataka sukladno čl. 46., st. 2, t.c) Uredbe, a koji će poljoprivrednom iznajmljivaču biti dostavljene putem e-maila od strane COOPERATION MANAGER-a.

 

– “Korisnik” – znači svaki poljoprivrednik – fizička osoba koja ima registriran korisnički račun na COOPERATION MANAGER-u, kao i poslovni subjekt samo u onoj mjeri u kojoj putem korisničkog profila unosi podatke fizičke osobe (npr. osobe za kontakt)

 

– “Nadzorno tijelo” –  znači tijelo javne vlasti s istražnim, korektivnim i savjetodavnim ovlastima za pitanja zaštite osobnih podataka; nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka

 

– “Politika privatnosti”-  znači ova politika kojom se Korisnicima daje potpuna informacija o obradi njihovih osobnih podataka od strane COOPERATION MANAGER-a

 

– “Primatelj osobnih podataka” – znači bilo koja fizička ili pravna osoba kojoj COOPERATION MANAGER prosljeđuje ili čini dostupnim osobne podatke koji se prikupljaju i obrađuju putem COOPERATION MANAGER -e

 

– “Uredba” – znači Uredba (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka) koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine

2. TEMELJNA NAČELA I PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

2.1.      COOPERATION MANAGER obrađuje osobne podatke Korisnika vodeći računa o sljedećim načelima zaštite osobnih podataka:

–           osobni podaci se obrađuju na zakonit, pošten i transparentan način,

–           osobni podaci se prikupljaju u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama,

–           osobni podaci su  primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju,

–           osobni podaci su točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave,

–           osobni podaci su čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju Korisnika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju,

–           osobni podaci su obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

3. U KOJE SVRHE I PO KOJOJ OSNOVI COOPERATION MANAGER PRIKUPLJA OSOBNE PODATKE KORISNIKA?

  • Obrada osobnih podataka u svrhu pružanja usluge

3.1.      COOPERATION MANAGER obrađuje osobne podatke Korisnika koje Korisnik izravno unese u svoj korisnički profil, i to kako slijedi:

Ime i prezime, adresa, email adresa, kontakt broj, OIB, broj poljoprivrednog domaćinstva, broj bankovnog računa

3.2.      Osobni podaci navedeni iz čl. 3.1. su za COOPERATION MANAGER  nužni kako bi COOPERATION MANAGER Korisniku mogao izvršiti uslugu radi koje je Korisnik izvršio registraciju svojeg korisničkog računa na COOPERATION MANAGER-u. Pravna osnova za obradu ovih osobnih podataka je izvršavanje ugovornih obveza.

3.3.      Osim podataka koje COOPERATION MANAGER dobiva izravno od Korisnika, kako su navedeni u čl. 3.1., COOPERATION MANAGER prikuplja osobne podatke Korisnika i na posredan način, odnosno na temelju aktivnosti Korisnika na platformi, i to kako slijedi:

  • Podaci o sklopljenim suradnjama

3.4.      COOPERATION MANAGER ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka Korisnika (podaci koji otkrivaju rasno ili etničko porijeklo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, biometrijske podatke ili podatke koji se odnose na zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju).

4. U KOJEM VREMENSKOM PERIODU COOPERATION MANAGER OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE KORISNIKA?

4.1.      U slučaju da Korisnik želi deaktivirati korisnički račun na COOPERATION MANAGER-u i, to može učiniti u bilo kojem trenutku na način da poljoprivrednom iznajmljivaču podnese takav zahtjev, a u kojem slučaju je poljoprivredni iznajmljivač dužan udovoljiti zahtjevu u roku od mjesec dana od dana zaprimanja tog zahtjeva.

4.2.      COOPERATION MANAGER će deaktivirati korisnički profil Korisnika koji je pasivan u korištenju platforme, odnosno koji ne koristi platformu u vremenskom periodu duljem od godinu dana.

4.3.      Korisnici koji su sami deaktivirali svoj korisnički račun, kao i oni kojima je korisnički račun deaktiviran od strane COOPERATION MANAGER- a sukladno ovom članku, mogu ponovno aktivirati korisnički račun pri čemu će biti potrebno ponovno unijeti sve osobne podatke.

5. PROSLJEĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM STRANAMA
  • Primatelji osobnih podataka

5.1.      Kategorije poslovnih partnera COOPERATION MANAGER-a koji mogu imati uvid u osobne podatke koji se obrađuju putem COOPERATION MANAGER-a su kako slijedi:

  • Pružatelj usluga hostinga
  • IT podrška

COOPERATION MANAGER s navedenim pružateljima usluga ima sklopljene ugovore kojima se regulira i jamči zaštita osobnih podataka.

  • Poveznice na druge web stranice i na društvene mreže

5.4.      COOPERATION MANAGER na svojoj platformi može postaviti poveznice na web stranice svojih partnera ili na profile društvenih mreža na kojima ima otvoren korisnički račun (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, YouTube).

5.5.      COOPERATION MANAGER ne može jamčiti i nije odgovorna za poštivanje prava Korisnika u vezi s  njihovim osobnim podataka na tim web stranicama i/ili društvenim mrežama. Korisnici su dužni upoznati se s politikom privatnosti na tim web stranicama i/ili društvenim mrežama te iste koristiti na vlastitu odgovornost. COOPERATION MANAGER neće snositi bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu nezakonitost, uključujući i izostanak usklađenosti navedenih web stranica i/ili društvenih mreža s Uredbom.

6. KOLAČIĆI

6.1.      Platforma COOPERATION MANAGER se služi kolačićima. Kolačić je informacija koju na računalo Korisnika spremi internetska stranica koju posjetite. Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje Korisnika te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također, kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom. Neke vrste kolačića su namijenjene za reklame i oglašavanje, a neke nisu. Informacije poput imena Korisnika i ostale informacije pomoću kojih je moguće identificirati Korisnika neće biti spremljene. COOPERATION MANAGER pomoću kolačića ne može pristupiti osobnim informacijama i datotekama na računalu Korisnika.

  • Funkcijski kolačići – COOPERATION MANAGER se služi ovim kolačićima kako bi platforma bila funkcionalna, odnosno kako bi je Korisnik mogao normalno pregledavati i koristiti sve njezine mogućnosti. Na primjer, ovi kolačići omogućuju kretanje na platformi ili su nužni da Korisnik na funkcionalan način pošalje upit putem kontakt obrasca. Također, ovo su tzv. „kolačići sesije“ što znači da su na računalu Korisnika pohranjeni samo tijekom posjeta ovoj paltformi, nakon čega se brišu.

Korisnik nema mogućnost upravljati funkcijskim kolačićima podešavajući značajke pretraživača ili upravljanjem postavki na platformi. Aktivnost funkcijskih kolačića je nezaobilazan uvjet prilikom posjeta platformi. Stoga od Korisnika ne tražimo privolu za korištenje funkcijskih kolačića.

  • Analitički/statistički kolačići – Ova web stranica prikuplja Vašu IP adresu, vrijeme posjeta web stranici kao i vrijeme provedeno na njoj, podatke o sadržajima kojima ste pristupali na web stranici, kao i podatke o modelu uređaja s kojeg pristupate. Pritom ne prikupljamo Vaše osobne podatke pomoću kojih Vas možemo izravno identificirati, poput korisničkog imena, email adrese i sl. Cilj korištenja ovih alata je da, bez otkrivanja Vašeg identiteta, utvrdimo statistike posjeta web stranici kako bismo razumjeli koji Vam se sadržaji najviše sviđaju te kako bismo u skladu s time razvijali ovu platformu te je, u što većoj mjeri, učinili informativnom i prilagođenom Vašim potrebama

Korisnik može upravljati analitičkim/statističkim kolačićima u postavkama preglednika za kolačiće [link na cookie tab]. Ovi kolačići će se aktivirati nakon što Korisnik da svoju izričitu privolu za aktiviranje. Korisnik može danu privolu povući u bilo koje vrijeme.

7. PRAVA KORISNIKA; OSTVARIVANJE PRAVA

7.1.      Korisnik ima pravo na pristup, brisanje, ispravak i ograničenje obrade osobnih podataka. U odnosu na osobne podatke koji se obrađuju po osnovi legitimnog interesa, Korisnici mogu izjaviti prigovor protiv obrade osobnih podataka. Za osobne podatke koji se prikupljaju po osnovi privole, Korisnici u bilo kojem trenutku mogu povući privolu.

7.2.      Informacije o prikupljanju Vaših osobnih podatka, prigovore, kao i zahtjeve za ostvarivanje Vaših prava glede zaštite osobnih podataka možete ostvariti slanjem upita putem kontakt obrasca na web stranici ili slanjem upita na email support@cooperationm.com Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj – Agenciji za zaštitu osobnih podataka putem emaila azop@azop.hr, ili nadzornom tijelu osnovanom u državi u kojoj Korisnik ima prebivalište/ boravište.

7.3.      U slučaju da se upit odnosi na reklamaciju i/ili kvalitetu usluge poljoprivrednog iznajmljivača ili se odnose na obradu osobnih podataka od strane poljoprivrednog iznajmljivača na platformi COOPERATION MANAGER, Korisnici su dužni taj upit postaviti isključivo tom poljoprivrednom iznjmljivaču. U slučaju da Korisnik takav upit uputi COOPERATION MANAGER-u, COOPERATION MANAGER će proslijediti upit poljoprivrednom iznajmljivaču na kojeg se upit odnosi, o čemu će obavijestiti Korisnika. COOPERATION MANAGER nije ovlašten za davanje odgovora i/ili poduzimanje bilo kakve druge aktivnosti po zaprimanju takvog upita.

8. OSTALE ODREDBE

8.1.      COOPERATION MANAGER pridržava pravo mijenjati i dopunjavati ovu Politiku privatnosti.

8.2.      Sve izmjene i dopune Politike privatnosti će biti izrađene i objavljene na jednak način kao i ova Politika privatnosti. Korisnici će o izmjenama i dopunama biti obavješteni prvi sljedeći put kad posjete COOPERATION MANAGER i/ili putem email-a.

Ova Politika privatnosti je posljednji put ažurirana 7. ožujka  2023. godine.